Эсепле ёхтемлендирселе да, тамамланырыкъ жумушла кёпдюле

Кёп болмай КъМР-ни Къурулуш эм жашау журт –коммунал мюлк министрини  Алим Бербековну  башчылыгъы бла кенгеш болгъанды. Жыйылыуда  былтыр этилген ишлени эсеплегендиле эм салыннган борчланы да белгилегендиле. Анга тюзюнлей  халда  республиканы  Правительствосуну  Председатели  Мусукланы Алий  да къатышханды, деп билдиредиле  ведомствону пресс-службасындан.  

Былтыр къурулуш,  архитектура, шахар болумну игилендириу, жашау журт-коммунал мюлк, гражданланы къоруулау эм къыйын болумладан сакълау жаны бла танг кесек  иш бардырылгъанды.  Объектлени бир къауумуну  битмезлерине  къоркъуу болсада, ведомство  белгиленнген планны толтургъанды.

Саулай алып айтханда, былтыр 115,47 минг квадрат метр чакълы жерде 21 кёп фатарлы юй, 21 ясли блок, 3 физкультура эм саулукъгъа багъыу комплекс ишленнгенди. Малка бла  Алтуд элде суу ызла тартылгъандыла, Нартанда 400 адамгъа Маданият юй, Заюковода, Нарт микрорайонда газ, суу, ток ызла  тартылгъандыла.  Аны бла бирге 164 адам тозурагъан жашау журтладан башхаларына   кёчюрюлгендиле, 39 элде тюрлю-тюрлю игилендириу ишле бардырылгъандыла, жамауат аслам хайырланнган  34 объект айбатландырылгъанды эм кёп фатарлы 122 арбазгъа ремонт этилгенди.  Андан сора да, 32 элде таза суу бла жалчытыу проблема кетерилгенди, дагъыда 62 элде уа  федерал программаланы бардырырча  проект-смета докуметация хазыр этилгенди. Къурулуш организацияла саулай 499,9 минг квадрат метрде  жашау журт салгъандыла, ол а былтыр бла тенглешдиргенде  105,4 процентге кёпдю. Къыралны болушлугъу бла  энчи категориялы инсанла юй къоллу болгъандыла. Ол санда ипотека кредитни бир кесегин тёлерча 847 юйюрге 21,5 миллион сом берилгенди.
Жашау журтла алырча 10 ветераннга, 21 сакъатха эм 110 жаш юйюрге  социал тёлеуле этилгендиле эм   3 юйюрге ремонтха  сертификатла  берилгендиле.  Министерствода саулай  26781 документге къарагъанды. Аланы кёбюсю, алгъын замандача, жашау журт –коммунал мюлк  бла байламлыдыла.

Келир жылда жашау журтланы 513 минг квадрат метрге жетдирирге, 71 жаш юйюрню, 22 сакъат , 11 ветеран, 2 чернобыльчи, социал тутхучлукъгъа тийишли    21 юйюр жашау журтла бла жалчытылынырыкъдыла.  Жашау этерге къоркъуулу  тозурагъан юйледен 212 адам кёчюрюллюкдю, «Гитче шахарла» конкурсда хорлагъаны ючюн   Чегемде игилендириу жаны бла   проект башланырыкъды. «Таза суу» республикалы проектге кёре  2021-2023 жыллада  19 объект ишленирикди эм  жангыртыллыкъды.

 Огъары Бахсан,  Куба,  Ново-Ивановское, Солдатская, Батех элледе эм Прохладный шахарда школгъа дери билим берген учрежденияла ишленирикдиле, Аушигерде уа амбулатория сюелтилинирикди.   Прохладнаны ара больницасында 189 саусузгъа бакъгъан   хирургия корпус  медицина оборудование бла жалчытылыныркъды. Саулай алып айтхандая,  бара тургъан жылны ахырына  спорт, билим бериу эм башха магъаналы объетле хазыр боллукъдула. 
 

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: