Азиялы командала малкъарлы жашны оюнун жаратадыла

Зумакъулланы Вячеславны жашы Алимни юсюнден мен алгъаракъда республиканы жашаууну юсюнден хапарлагъан интернет пабликлени биринде окъугъан эдим. Футболгъа сейирим не заманда да болгъанды, алай Алимни атын а бу жолгъа дери, нек эсе да, бир да эштмеген эдим. Бюгюнлюкде ол Тайваньны бийик лигасыны «Тайнань сити» деген футбол командасы ючюн ойнайды, ары дери Монголияда эришгенди. Малкъарлы жаш бла келишим озгъан жылны ахырында этилгенме. Битеу бу шартла  сейир кёрюнюп, аны бла ушакъ этерге кёлленнген эдим. Малкъар тилни билмегенин уллу жарсыу бла белгилеп, ол битеу сорууларыма интернет бла къысха заманны ичинде толу жууапла берип жибергенди.

- Тилни иги билмегениме бек жарсыйма. Аны сылтауун 90-чы жылланы аллында туугъанымда кёреме. Ол кезиу къыт заман болгъанын эсге ала, ата- анала сабийлерин, юйюрлерин жалчытыугъа берилип эдиле. Атам кёп жылланы «Черодейка» салонда кассир-бухгалтер болуп ишлегенди. Анам а дюгерлиди. «Дубкидеги» сабий тууулгъан больницада акушерка эди. Менден сора да, юйюрюбюзде тамата къарындашым барды. Ол да Москвада жашайды эм ишлейди.

- Футболну уа не себепден сайлагъанынг эсингдемиди?

- Эсимде болмай а. Бу оюннга сюймеклик жюрегимде атам бла телевизор бла къарагъандан туугъанды. Ол не заманда да Москваны «Спартак» командасы ючюн къайгъыргъанлай, аланы бир оюнларын да къоймай къараучу эди. Бютюнда Чемпионланы Лигасында тюбешиулерине. Манга уа майданда болгъан хал, сора фанатла да сюйген командаларын къалай кёллендиргенлери бек сейир кёрюне эди. Къалай эсе да зауукълукъдан толу бир башха дуниягъа ушата эдим ол оюнланы кезиулериндеги болумну. Алай бла бираз уллуракъ болгъанымлай, жашаууму футбол бла байларыгъыма толусунлай ийнаннганма эдим.

- Ненча жыл бола эди санга аллай акъыл башынга келгенде?

- Да бир 13-14 жыл. Ма ол кезиуде биринчи тири атламларымы этип башлайма бу ызда.

- Юйюрюгюзде уа сени сайламынга не кёзден къарагъанлары эсингдемиди?

- Биринчи кезиуде анам аз да ыразы тюйюл эди. Нек дегенде, аны оюмуна кёре, футбол бла кюреше адам жаланда заманын зырафына ашырыргъа болады эм аслам эс окъуугъа берилирге керекди.

- Спортну башха тюрлюсю бла кюрешсенг сюе болурму эди ананг?

- Хау, тюз ангылагъансыз. Алгъадан мен спорт гимнастика бла кюрешип тургъанма. Алай ары сюймей, анамы ыразы этер ючюн жюрюгенме. Мен абадан болгъанда да ол аны излегенди. Болсада, зауукълукъ жаланда футболдан тапханымы ангылагъандан сора, тынчайгъанды. Къарт атабыз бла анабыз эмда атам а сайлаууму бек жаратханларын жашырмагъандыла бир заманда да.

- Биринчи тренеринг ким эди?

- Мен Нальчикни 9-чу номерли школунда окъугъанма. Башланнган класслада болгъан кезиуюмде классха тренер Григорий Ватиан келип, футбол команда къурагъанын айтып, спортну бу тюрлюсюне сейирлери болгъанла экинчи кюн жарау этерге келирге боллукъларын билдиреди. Бир сёзсюз барама. Анга ыйыкъ чакълы жюрюгенимден сора  кесине чакъырады, кёрюмдюлерим башхаладан эсе игирек  болгъаны себепли Сабий стадионда ишлеген тренер Аслан Шаковха ашырады.

Анда  17 жылым толгъунчу жарау этгенме. Командабыз ол кезиуню ичине республикада бардырылгъан битеу турнирледе хорлай келгенди. Андан сора да ЮФО-да ётдюрюлген эришиулени да жибермей къатышханбыз. Къысхасын айтханда, бек зауукълу заман эди. Уллу тансыкълыкъ бла эсгериучюме.

2009 жылда школну бошагъандан сора Краснодарда юристге окъургъа киреме. Футболну бир кесек унутургъа керек боллугъуна жарсыйма. Алай вузну кесини Россейни бийик билим берген окъуу юйлерини командаларыны араларында чемпион болгъан кючлю командасы болгъанды. Бир кесекден биринчи курсланы къауумларыны араларында эришиуледе мени КубГУ-ну командасыны баш тренери эслейди эм кесине чакъырады. Андан сора да, ол кезиуде Краснодар крайны биринчилигинде ойнагъан «Локомотив-Кропоткин» команда ючюн да эришип тургъанма.

- Тыш къыраллы командала ючюн а къачандан бери эришесе?

- 2017 жылдан бери. Ол жыл мени Монголияны бийик лигасында ойнагъан «Селенге Пресс» къаууму ючюн эришгенме. Сора аны бла келишимим тауусулгъанда мени «Андууд Сити» чакъыргъанды. 2019 жылны биринчи жарымын а «Хаан ХУНС» команда да ётдюргенме. Бери Нальчикге декабрьде къайтып тургъанымлай а Тайваньны «Тайнань сити» командасыны менеджери мен ала ючюн ойнарымы сюйгенлерини бидиреди. Ары дери жарым жыл алгъа бу команда бла сёлешиуле бардыргъанма. Алай ол кезиуде алада жер жокъ эди эм ала онг болгъанлай сёлеширбиз дегенлери эсимдеди. Болсада ол жууапха артыкъ уллу магъана бермеген эдим. Нек дегенде кёп клубла айтыучудула алай.

Айтханымча, ала манга къысха заманны ичине келирими излегенлерин билдиредиле. Ары дери алагъа оюнларымдан бир ненча видео жибергенме. Аны себепли ала жаланда мени саулукълу болгъанымы кёрюрге излей эдиле эм келген кюнюмде окъуна келишим этебиз.

- Тил бла байламлы уа тыйгъычла кёпмю чыкъгъандыла?

- Сёзсюз, тилни билмесенг, ал кезиуде бек къыйынды. Монголияда болгъанымда ингилиз тилни бир кесек биле эдим, аланы тилден а бир сёз да угъай. Алай юйреннген а терк этгенме. Ызы бла ингилиз тилге да эс бёлеме, ансыз къайры барсам да къыйын боллугъун ангылап. Ол къыралда аш-сууну юсюнден айтханда кавказ ашарыкълагъа ушагъанын чертирге сюеме. Аны себепли манга бек тап эди.

Тайваньда уа асламында ингилиз тилде сёлешгенлери себепли не жаны бла да тынчды. Бир тюрлю жарсыу жокъду.

- Дуниягъа атлары айтылгъан футболчуладан кимлени бегирек жаратаса?

- Мен ара къоруулаучуну жеринде ойнагъаным себепли, бу позицияда ойнагъан белгили Карлес Пуйольну, Мальдинини, Нестаны эмда Сергей Игнашевични болмагъанча усталагъа санайма. Мени оюмума кёре, Сергейча футболчула россейли футболда болмагъандыла. Кесини баш борчун толтургъандан сора да,  чабыуулланы да аламат къурай билегенди. Къысхасын айтханда, хунерли специалист.

- Бош заманынгы къалай ётдюрюучюсе?

- Аллай кезиуледе тенглерим бла тюбеширге, олтурургъа неда футболгъа къараргъа сюйюучюме. Башхалагъа ушайма бу жумушда.

- Ненча тил билесе?

- Орус тилден сора ингилиз тилни. Анда эркин сёлешеме. Белгилегенимча, малкъар тилни артыкъ аламат билмейме. Айыпды, ангылайма. Ол юйюрюбюзде орус тил жюрюгени бла байламлы болгъанды. Алай юйренирге сюеме эм ол муратыма жетерме деп ышанама.

 

 

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: