Къыйынлыкълагъа, сынаулагъа да къарамай, Аллахуталагъа ышаныргъа, анга ийнаныргъа кереклисине юйретгенди

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, сабийлени бек сюйгенини, алагъа сакъ болгъаныны юсюнден хадиследе кёп кере айтылады. Ол балаланы кесиникилеге бла башха тукъумнукъулагъа юлешмегенди, барысын да Аллахуталагъа сюймекликге, ата-аналарына хурмет этерге бирча юйретгенди.

Файгъамбарны (САС) кесини  жети сабийи болгъанды: юч жаны бла тёрт къызы. Бу статьяда уа ала бла шагъырей этерге сюебиз.

Къасым. Файгъамбар  тамата уланына Къасым деп атагъанды. Алай ол эки жылында ауушханды.

Зайнаф. Мухаммадха 30 жыл толгъанда, анга къыз тууады. Ол ёсюп, анасыны жанындан экиге айланнган къарындашы Асха эрге чыкъгъанды, алагъа жаш бла къыз туугъандыла: Алий эм Умама. Исламны алгъынчы Ас Бадрада сермешде жесирге тюшгенди. Эрин андан къутхарыр ючюн Зайнаф анасы тойну кезиюунде саугъалагъан алтын сынжырны жибергенди. Алай Мухаммад киеуюн хакъсыз эркин этеди, жаланда Зайнафны Меккадан Мединагъа жиберирин излейди. Жесирден эркин болгъандан сора Ас кеси ыразылыгъы бла ислам динни алып, Мединагъа кёчеди. Ма ол кезиуде Мухаммад Зайнафны анга къайтарады. Жууукълары Асха Зайнафны къоярын излегенде, ол манга дуния башында андан башха тиширыу керекмейди деп, алагъа бойсунмагъанды.

Рукайя. Ол Абу Лахабны жашына эрге чыкъгъанды. Алай бу адам файгъамбаргъа ачыу этеме деп, юйюрню  айыртады. Экинчи Рукайя Усман бла юйюр къурайды. Алагъа жаш туугъанды, алай  ол къагъанакъ заманда ауушханды. Рукайя Бадрада сермеш баргъан жылда ёлгенди.

Фатима  туугъанда Мухаммадха 35 жыл толгъан эди. Ол жыллада уа Кааба жангыдан ишленип башлагъанды. Файгъамбар Фатиманы жанындан сюйгенди. Ол къызын башхаланы арасында айыргъан,  багъалагъан адамгъа Алийге эрге бергенди. Алагъа беш сабий туугъанды: Хасан, Хусей, Мухсин, Уммукульсум, Зайнаф.

Фатиманы ийманы къаты болгъанды, къыйынлыкъладан, сынауладан башын ёрге кётюрюп ётген тиширыу эди ол. Кеси да  Мухаммадны деменгилилигин билгенди. Файгъамбар: «Фатима мени къанымдан-жанымдан жаратылгъанды. Аны жюрегин къыйнагъан мени жаныма тиерикди»,-дегенди.  

Ёлюрден алгъа Мухаммад Фатимагъа не эсе да шыбырдагъанды, ол  жиляп къалгъанды. Ызы бла файгъамбар энтта бир зат айтханды, бу жол а къызы къууаннган этгенди. Мухаммад ауушхандан сора Айшаны тилеги бла Фатима атасыны сёзлерин билдиргенди. «Биринчи файгъамбар ёлюм жууукълашханды дегенде, жиляп къалгъанма. Аны ызындан биринчи мен ёллюкме, жаннетде тиширыуланы арасында тамата боллукъма дегенинде уа, къууаннганма»,-дегенди ол.

Алты айдан Фатима да ауушханды, ол кезиуде анга 28 жыл толгъан эди. Мухаммад файгъамбарны туудукълары жаланда Фатимадан бардыла.

Уммкульсум. Ол   Абу Лахабны башха жашы бла къурагъанды юйюр. Алай аланы тукъуму исламны алыргъа унамагъанда, айырылып, атасыны журтуна къайтханды. Рукайя ауушхандан сора Мухаммад Уммкульсумну аны эри Усманнга бергенди. Андан сора Усманнга халкъда «Зуннурайн» деп атагъандыла – «эки сыйлылыкъны иеси».

Абдуллах ислам жамауатха сингнген кезиуде туугъаны ючюн  Мухаммад анга Тайб эм Тахир деучю эди. Бу сёзле уа таза деген магъанада жюрюйдюле. Улан ёлгенде, курайшит тайпадан мажюсю Асм ибн Ваиль Мухаммадны юсюнден: «Къоюгъуз муну! Аны тукъуму жокъду, юзюлгенди. Ёлсе аны бир адам да эсине тюшюрлюк тюйюлдю. Унутугъуз да тынчайыгъыз!»,-дегенди.

Мажюсюню бу сёзлерине жууапха Аллахутала «Аль-Кяусар» (магъана) деген сураны бергенди. «Кертиди, Биз санга  (Мухаммад), уллу байлыкъ, монглукъ бергенбиз. Аны ючюн а Аллахха баш ур (намаз къыл) эм къурман мал сой. Кертиди, сени атынга махтау, сый салыннганды, сени кёрюп болмагъан а – харипди (тукъуму тас боллукъду)»,-деп айтылады анда.

Ибрахим. Хиджраны сегизинчи жылында файгъамбаргъа жаш тууады. Аны анасы Марияды. Аны файгъамбаргъа Египетни бачамасы Мукаукис саугъагъа берген эди.

Жаш туугъаныны юсюнден ахшы жангылыкъны эшитгенинде, Мухаммад, Аллахны саламы анга болсун, аны айтханланы саугъалап: «Манга улан туугъанды. Анга «атамы» атын берликме – Ибрахим»,-дегенди. Уланнга жети кюн толгъанда, Мухаммад эки къойну къурманлыкъ этгенди эмда сабийни чачын жюлюп, къолайсызлагъа кюмюш юлешгенди.

17-18 айында Ибрахим ауушханды. Ол кезиуде Мухаммад жашым жаннетге тюшгенди, аны анда энчи тиширыу багъарыкъды, дегенди.  Уланы ауушханда, файгъамбарны кёз жашлары келгендиле. «Сендамы жиляйса?»,-деп соргъандыла тёгерегинде адамла. Ол а «Кёзлеримден жилямукъла келедиле, жюрегиме бушуу сингнгенди. Алай Аллахутала сюймегенни бир заманда да айтмайбыз. Ибрахим, сен кетгенинг ючюн мудахма»,-дегенди. 

Аллахутала Мухаммадха кёп сабий бергенди, алай файгъамбардан жаланда къызы Фатима кёп жашагъанды. Хар муслийманнга да Мухаммад файгъамбарны жашау жолу юлгюдю.  Ол а  къыйынлыкълагъа, сынаулагъа да къарамай, адам улун Аллахуталагъа ышаныргъа, анга ийнаныргъа кереклисине юйретгенди. Мухаммад алты сабийин басдыргъанды. Атагъа уа баласындан багъалы, сюйдюмлю жукъ да жокъду. Алай ол тюнгюлмегенди, умут юзмегенди, муслийманлагъа ариу юлгю кёргюзтгенди.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: