Эсепле чыгъарылгъандыла, борчла белгиленнгендиле

 Кёп болмай  Залукокоажеде, Черек эм Зольск районланы башчылары Муртазланы Борис бла Руслан Гятов къатышып, эки муниципалитетни да келечилери   тюбешиу бардыргъандыла. Ол, тёреде жюрюгенича, Уллу Ата журт урушда жоюлгъан аскерчилени эсгертмелерине гюлле салыудан башланнганды. Кенгешде быйыл биринчи кварталда тамамланнган жумушланы эсеплегендиле  эм келир заманнга салыннган борчланы да белгилегендиле. 

Жыйылыуда Зольск районну администрациясыны башчысыны орунбасары  Исмаил ​ Докшоков   быйыл биринчи кварталда  муниципалитетлени арасында байламлыкъны айнытыуну  программасына  кёре  тамамланнган  жумушланы эм келир заманда  толтурулургъа    борчлу  ишлени юсюнден доклад этгенди.   Ол санда  планнга кийирилген тюрлениулени да сагъыннганды.  Районланы  башчылары программаны мындан арысында жетишимли  бардырырча жангы планны  къабыл этгендиле.

Муртазланы Борис, арада байламлыкъны кючлеуню    эки жанына да къыйматлыгъын  черте, жаш тёлюню да   бу ыздан таймай барыргъа чакъыргъанды.  Руслан Хашимович да къысха заманны ичинде кёп зат этилгенин,  алда бютюн уллу проектле сакълагъанларын,   баш борчладан бири уа - не заманда да   адамланы жашау болумларын игилендириу болгъанын  билдиргенди.
Ахырында Черек районну ишчи къаууму къонакъбайлагъа  биринчи кюнледен окъуна  байламлыкъ жюрютюлгенли  жашауда бардырылгъан   ишлени  суратальбомун  бла   2014 жылдан бери районда къаллай объектле ишленнгенлерини  эм жангыртылгъанларыны юсюнден    хапарлагъан   журналны саугъалагъандыла. 
Мындан арасында эки муниципалитет да    юч жылны ичинде    белгиленнген планны   толтутур ючюн  къыстау къармашырыкъдыла.  

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: