Аналыкъ капиталны алыуда тюрлениуле

РФ-ни Пенсия фондундан (ПФ) билдиргенлерине кёре, жангы жылдан ана капиталны ёлчеми 3,7% кётюрюлгенди. Аны бла сертификатны алгъан 4,3 миллион юйюр хайырланнгандыла.  Ахча юйде къаллай бир сабий болгъаны эм аланы туугъан заманларына кёре тёленеди.

Биринчи сабийге капитал 17,3 минг сомгъа кёбейтилип, быйылдан башлап 483 882 сом болгъанды. Аллай бир ахча эки сабии болгъан юйюрге да бериледи, бала 2020 жылгъа дери туугъан эсе эм ата-ана эндиге дери сертификатны алмагъан эселе.

Эки сабийи 2020 жылдан сора туугъан юйюрлеге уа  капиталны ёлчеми индексациядан сора, 22,8 минг сомгъа кётюрюлюп, 639 432 сом болады. Биринчи сабийлерине капиталны жоюп эм андан сора энтта бир сабийни алып ёсдюргенлеге къырал болушлукъну программасына кёре  ахча 155 550 сомгъа жетдирилгенди. Алыкъа аналыкъ капиталны ахчасын къоратмагъан юйюрле да аллай индексациягъа тюшгендиле.

Быйыл  капиталны къагъытларын жарашдырыу теркирек ётеди. Энди беш кюнню ичинде битеу керекли жумушланы тамамларгъа  боллукъду. Алай ведомствола сертификатны иесине керекли къагъытланы заманында жыйышдырып бермеселе, аны сакълар заман жыйырма кюннге дери созулургъа боллукъду.

Юйюрле аналыкъ капиталны теркирек алырча эм къагъытланы жарашдырып кёп заман къоратмазча сертификатланы заявлениясыз берип башлагъандыла. Сабий туугъандан сора капиталны берирге оноу олсагъатлай къабыл кёрюледи. Юйюр аны бла, сертификатны кесин алып кюрешмегенлей, хайырланыргъа боллукъду. Аны ючюн битеу ишни Пенсия фонд кеси тамамлайды.

Энди жангы юйню алыргъа ипотеканы биринчи тёлеуюн этгенде неда турмуш болумланы игилендириуге алыннган кредитни жабыугъа аналыкъ капиталны хайырланыр ючюн, заявленияны банкны кесинде жазаргъа боллукъду. Андан арысында керекли къагъытланы кредит учреждение бла Пенсия фонд электрон халда жарашдырадыла, аны юсюнден келишимни ала алгъаракълада тауусхандыла. Ол келишимге университетле киргендиле. Анга кёре энди сабийлеге билим бериу бла байламлы тёлеулени къошаргъа боллукъду.

Январьдан башлап регионлада  сабийни жашау кечинмекликни кереклисине кёре аналыкъ капиталдан тёленнген ахча аллында жылдан эсе бир мингнге кётюрюлгенди. Быйыл ол 11,4 минг сомду.

Экинчи сабийлери 2018 жылдан сора туугъанла ол къауумгъа киредиле. Алагъа ахча юч жыл толгъунчу берилликди. Андан сора, юйюрде айгъа къоратылгъан битеу ахча адамны жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчеминден эки кереге озмай эселе. Бюгюнлюкде къарасакъ, ол къыралда 24,8 минг сомгъа жетеди, алай Россейни хар субъектинде ол кёбюрек  неда азыракъ болургъа боллукъду.

Аллай тёлеулеге заявленияны экинчи сабийге юч жыл толгъунчу жазаргъа боллукъду. Алай а ол балагъа жарым жыл толгъунчу берилсе, фонд ахчаны сабийни туугъан кюнюнден ётген айланы санап тёлерикди. Алты ай ётгенден сора берилсе уа, заявление жазылгъан кюнден башлап. 

Пандемия бла байламлы документлени жыйылгъанлары женгил  низамда ётгени ючюн 2020 жылда мартда заявленияла жазгъанла  быйыл  къагъытланы жыйышдырмазгъа боллукъдула. Андан арысында керекли къагъытланы Пенсия фонд электрон халда кеси жарашдырады.

 

Додуланы Мадина.
Поделиться: