Хайырлы байламлыкъланы айныта

Кёп  болмай Къабарты - Малкъар къырал университетни болжаллы  халда  ректоруну борчун толтургъан  Юрий Альтудов бла   Сбербанкны республикада  бёлюмюню таматасы Залина Бейтуганова арада байламлыкъны айнытырча   келишим къурагъандыла.  Аны чеклеринде билим бериу, илму –излем программаланы бирге бардырырча,  выпускниклеге урунургъа болушурча  эм  банкны цифралы  продуктларын вуз тири  хайырланырча  проектле къабыл этилгендиле.

- Бюгюнню излемлерине келишген качестволу билим бериу  къыралыбызны айныууна себеплик этген магъаналы шартладан бириди. Аны ючюн  Сбербанк кесини  жанындан бёлюмге аслам  инвестиция этеди. Ол санда биз Къабарты-Малкъар къырал университет бла  байламлыкъда ишлегенли кёп заман болады. Жыл сайын аны выпускниклери банкны бёлюмлеринде  практикаларын ётедиле,  преподавательле уа  Сбер Университетде билимлерин ёсдюредиле.

 Эсге сала айтсам, КъМКъУ-да  тёлеулени этерча   98 проценти бизни карталарыбызны хайырланадыла эм  90 проценти уа   Сбербанк Онлайн амалны.    Бу  жолгъу  келишимни чеклеринде  информация,  билим бериу эм илму-излем  жаны бла проектлени бардырып тебирерикбиз.  Андан сора да, финанс учрежденияны   ишчилери экспертлени орунунуда  университетде  илму-практика  конференциялагъа, конгрессле эм башха программалагъа  да къатышырыкъдыла,-   деп билдиргенди  Залина Бейтуганова.

Ызы бла Юрий Альтудов  КъМКъУ  не жаны бла да дайым жангыртылгъанлай, айныгъанлай баргъанын  билдиргенди.  Студентле  практикаларын эм иги организациялада, ол санда Сбербанкда  кючлерча, жангы технологияла бла шагъырейленирча да ахшы  онгла болгъанларын чертгенди. Аны бла бирге жууукъ заманда Сбербанкны  жалгъан  интеллектини хайыры  бла университетни цифралы амалларын  ёсдюрюрча  уллу иш этиллигин да ачыкълагъанды.  

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: