Гидроэнергетиканы энчиликлерине тюшюне

Суу байлыкъланы битеудуния кюнюн белгилеген кезиуде РусГидро компанияны республикада бёлюмю Огъары Малкъарда гитче ГЭС-де къонакъланы алгъанды. Станциягъа экскурсиягъа КъМКъАУ-ну энергия бла жалчытыу факультетини окъуучулары баргъан эдиле, деп билдиргендиле компаниядан.

Студентле бу магъаналы энергетика объектни хар несине да къарагъандыла, тарыхы бла шагъырейленнгендиле. Оборудование къалай ишлегенине, гидроагрегатлагъа, суу жыйылгъан узелге, аванкамерагъа, машинала орнатылгъан залгъа да кёз жетдиргендиле.

Производстволу-техника службаны инженери Мечиланы Марат къонакълагъа гидротехника оборудованияны энчиликлерини эмда аны ишлетиуню  юсюнден хапарлагъанды. Гидроэнергетикача энергияны къайтарылып чыгъарыргъа амал берген темагъа да энчи эс бургъанды.

РусГидрону объектлеринде ачыкъ эшиклени кюню деген акция тёрели халда бардырылыучуду. Преподавательле айтханларына кёре, быллай экскурсияла студентле алгъан билимни кючлендирирге, энергетикни усталыгъына теренирек тюшюнюрге себеплик этедиле.

Компанияда айтханларыча, Россейде хар бешинчи киловатт электрокюч сууну хайырындан чыгъарылады. Эм таза энергетикагъа да ма ол саналады.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: