Терслигине жолукъдурурча – вахта

Эркинликлери сыйырылгъан адамлагъа тюзетиучю колонияла ишлеп башлагъандыла.   Алада 900-ге жууукъ адам турлукъдула, дегенди Россей ФСИН-ни башчысыны орунбасары Валерий Максименко. Ол айтханнга кёре, бузукълукъчуну терслигине жолукъдурууну жангы тюрлюсю – зор бла ишлетиу – аны жамауатдан айырыу тюйюлдю. Тюзетиучю колонияда турууну, юйлеринден узакъда урунуп, общежитиялада жашагъан вахтовиклени ишлери бла тенглешдирирге боллукъду.

Ол эркинликни сыйырыуну  дагъыда  бир амалыды. Ишлерге сюдле колонияланы орунларына иерикдиле – адамны эркинлигин эки айдан беш жылгъа дери сыйырыла эсе эмда этген бузукълугъу ауур тюйюл эсе. Тюзетиу ишлеге ауур бузукълукъланы биринчи кере этгенлени да иерге боллукъдула.

Быллай тутмакъла тюзетиучю аралагъа кеслери барлыкъдыла, анда жашаулары аланы ары дери турмушларына ушарыкъды, алай талай энчилик да боллукъду. Алагъа не иш бла кюрешириклерин сайларгъа неда айтылгъан ишлерин алышындырыргъа, администрация эркинлик бермей, арадан бир жары кетерге жарарыкъ тюйюлдю. Тутулгъан заманларыны ючден бири бошалса, ол кезиуню ичинде адам жорукъланы бузмай турса, анга арадан тышында юйюрю бла жашаргъа онг берилликди.

Арада хуржун  телефонла, Интернет бла хайырланыргъа жарарыкъды. Тутмакъла аурусала, медицина полислери бла къайсы врачлагъа да бараллыкъдыла. Ала жорукъланы бузмай турсала, ахчасы да тёленип, онсегизкюнлюк отпускла берилликдиле, аны арадан башха жерде ётдюрюрге да жарарыкъды. Пенсиялары да тыйыллыкъ тюйюлдю.

Минюст тюзетиучю аралада турууну жорукъларын да жарашдыргъанды. Анда наркотиклени, ичгилени, ол санда сыраны, дрожланы, карталаны тутаргъа, татуировкала этерге жарарыкъ тюйюлдю. Араны ишчилери уа тутмакъны затларына къараяллыкъдыла.

Бузукълукъ этгенлеге тазир салынырыкъды неда сюдге аны тюзетиучю арадан керти колониягъа жиберирге тилек ийилликди. Бузукълукълагъа аз-маз аманлыкъ этиу, администрациягъа бойсунмау, араны ишчилерини намысларын тюшюрюп сёлешиу саналадыла. Арагъа белгиленнген замандан кеч болуп къайтханла да жууапха тартыллыкъдыла. Тутмакъ, бир жары чыгъып, ызына кече бла кюнню ичинде келмесе неда кеси кетип къалса, артха жолу колониягъа боллукъду.

Арадан кече неда ишчи заман бошалгъандан сора чыгъаргъа жангыз да администрацияны эркинлиги бла жарарыкъды. Адамгъа арадан тышында жашаргъа къойгъан эселе уа, ол хар айдан тёрт кере ары келип, эсепге тюшерге керекди.

Белгили болгъаныча, аллай биринчи арала Тюмень, Тамбов областьлада, Ставрополь эм Приморский крайлада ишлеп башларыкъдыла. Колонияла-поселенияланы мурдорларында участкала уа битеу къыралда да ачыллыкъдыла.

 

Басмагъа Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: