Аскерде къуллукъ этгенлеге эсепге

Пенсияларын Россейни Къорууланыу, Ич ишле жаны бла министерстволарындан, Къоркъуусузлукъну федерал службасындан эм башха кюч ведомстволарындан алгъанла аскерчи пенсиячылагъа саналадыла. Быллай жерледе къуллукъ этгенден  сора ала граждан организациялада да ишлеселе, талай жорукъ толтурула эсе, алагъа Пенсия фонддан да тёлеуле алыргъа эркинлик бериледи. 

Аны ючюн иш бла жалчытхан организацияла аланы борчлу халда пенсия страхование этиу системада эсепге салыргъа, страховой тёлеулени этерге тийишлидиле. Алай бла адамны страховой пенсиясы жыйыллыкъды. Сора  аланы жыл санларына да къараллыкъды: эр кишилеге – 63, тиширыулагъа – 58 жыл толургъа керекди. Гражданланы энчи къауумларына – Шимал районлада неда къыйын, къоркъуулу болумлада ишлегенле – тёлеуле бу жыл сандан алгъаракъда тохташдырылыргъа боллукъдула. Граждан организациялада урунуу стаж да тергелликди: 2021 жылда ол 12 жылдан аз болмазгъа керекди.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: