Жулдузлу актёрну жулдузлу жолу

Артистлени бир къаууму фильмледе кёп ойнагъанлыкъгъа уллу белгилиликге жетишалмайдыла. Алай, жаланда бир рольну ойнагъанлай, ол сунмай тургъанлай келирге да болады. Ма алай къуралгъанды энди дуниягъа белгили болгъан Халит Эргенчни къадары. «Тамашалыкъ ёмюр» деген сериалда Сулейманны ойнагъынчы, аны жаланда Тюркде таный эдиле. Алай андан сора уа ол сау дуниягъа белгилди. Тюрк къарындашыбыз аны бла чекленип къалыргъа сюймейди, кесини ишчи жолунда андан уллу бийикликлеге жетиширге да излейди.

Халит 30 апрельде 1970 жылда Стамбулда туугъанды. Аны атасы Саит Эргенчни жашауу искусствону дуниясындан узакъ тюйюл эди. Ата журтунда аны композиторнуча, поэтнича, актёрнуча таныйдыла. Юйюр чыгъармачылыкъ бла байламлы болгъаны  жашчыкъны искусствогъа сюймеклигин гитчелигинден окъуна къозгъагъанды. Аламат тепсегенди, музыканы жаратханды, бегирек да джазны.

Халит Бешикташ Ататюркну школун бошагъанды. Аны таныгъанла актёр боллугъуна ийнана эдиле, нек дегенде ол жаны бла хунерлиги гитче заманында окъуна эсленнгенди. Алай жашны жюреги биринчиден тенгизге тартханды эм жашауун аны бла байларгъа излегенди. Узакъ жолоучулукъла, романтикалы болумлагъа тюшюу – была барысы да кеслерине тарта эдиле жаш жюрекни. Алай бла ол Стамбулну техника университетини тенгиз ишле факультетине окъургъа киреди.

Кёпкъатлы жыйымдыкъланы окъургъа кереги студентни итиниулюгюн терк окъуна чачхандыла, бу вузда окъууну да къойгъанды. Бир кесек заман озгъанлай, консерваториягъа киреди, вокал эм опера жырланы айтханды. Ол кезиуде сагъышланады актёр иш бла кюреширге да.

Окъуу бла бирге Халит ишге да тохташады. Маркетолог, тепсеучю, оператор… Ахча къолайлыгъын кётюрюрча кёп тюрлю усталыкълада уруннганды. Консерваторияны бошагъаны бла аны жолунда кеси сюйген тюрлениуле боллукъларына ышаныуну уа къоймагъанды. Алай фильмледе ойнаргъа уа алыкъа чакъырмай эдиле. Ол себепден Эргенч театр постановкалада бла рекламада ойнаргъа да угъай демегенди.

«Къара мёлек» деген сериал биринчи атламы болгъанды жаш артистни киноиндустрияда. Кёк кёзлю  сюйдюмлю жаш режиссёрланы эслерин кесине бургъанды, аны башха кёпсериялы проектлеге къатышыргъа да чакъыргъандыла. Андан ары да ёсерча, актёр Америкагъа кёчеди. Аслам заманны ичинде Бродвейде къараучуланы кесини фахмусу бла къууандырады. Мюзикл салыргъа кёлленнгенден сора Тюркге къайтады. Аны бла жашауунда иги жанына тюрлениуле башланадыла.

Халитни, сериаллада ойнагъандан тышында да, кинофильмлеге къатышыргъа да чакъырадыла. «Биринчи сюймеклик», «Атасы бла жашы», «Ёлюмню ызы» дегенча фильмледе да эсленеди ол. «Минг эм бир кече» деген проект экраннга чыкъгъандан сора сакъланнган белгилилик келгенди эм ол иши ючюн бийик багъа берилгенди - «Алтын гебенек» премияны  алгъанды.

2011 жылда Эргенчни «Тамашалы ёмюр» тарых проектге къатышыргъа чакъыргъандыла. Султан Сулейманны – деменгили жигитни – экранда кёргюзтюрге керек эди. Аны сыфатына киришир ючюн, артист кёп заманны тарых документлени, художестволу литератураны тинтгенди, окъугъанды. Ол кесин Сулейман болуп тюшюнде да кёре, сагъышланнган неда муратланнган кезиуюнде да тюрк дунияны башчысыча оноу этерге излей эди. Жигитни сыфатын къурай туруп, къайгъырыуларындан да аслам юлюш къошханды. Алай бла актёрну бу ролю эм аламатха саналады. Дунияда Сулейман кёп жюреклени кесине бургъанды.

Султанны юй бийчесин – Хюрремни – фахмулу актриса Мерьем Узерли сыфатлагъанды. Экиси да аламат ойнагъанлары бла араларында болгъан сюймекликни кертилигине ийнандыргъандыла къараучуну. Проект экранда юч жыл баргъанды. Ол кезиуню ичинде Халит киноискусствону эм даражалы саугъаларына тийишли болгъанды. Аланы араларында «Алтын гебенек» миллет премия да барды.

Ызы бла Халитни азербайджанлы кинематографистле «Алий бла Нино» деген тарых проектге чакъырадыла. Фильм къараучуну 20-чы ёмюрню ал жылларына, Биринчи дуния урушну кезиуюне элтеди. Сюжет эки жаш адамны бир бирге сюймекликлерини юсюнденди. Алагъа тыйгъыч болгъаны уа – динлерини башхалыкълары: жаш – муслийман, къыз а – христиан. Фильмни биринчи кере «Сандэс» халкъла аралы фестивальда кёргюзтгендиле.

Халит дагъыда баш жигитни «Къызыл Стамбул» кинофильмде Тюркде жашагъан жазыучуну ойнагъанды. Сюжетге кёре, литератор жаш заманында жашагъан жерине къайтады. Фильмге 2017 жылда жаз башында Римде бардырылгъан кинофестивальда кесаматчыла бла къараучула бийик багъа бичгендиле.

Халит эки кере юйдегили болгъанды. Гизем Сойсалди бла жыл бла жарым жашагъанды. Тиширыу вузну бошагъаны бла байламлы тынгылы юйюр къурар мураты жокъ эди. Алай бла ала бир бирден айырылгъандыла. Бир ауукъ заман озгъандан сора ол белгили актриса Бергюзар Корель бла жангыдан юйюр къурайды. Халит юй бийчесинден онеки жылгъа таматады. Тойларын адетге кёре бардыргъандыла, къонакъгъа 350 адам да чакъыргъандыла. Къууанч ингир бошала туруп, акъ эм къызгъылдым шарланы, къыйыры чеги болмагъан чакълы бирин кёкге ийгендиле.

Биринчи кере ала бир бирни ашханада кёрген эдиле. Ызы бла «Минг эм бир кече» деген фильмни съёмкаларында тюбешедиле. Экиси да анда баш жигитлени ойнагъандыла. Андан сора бир бирлеринден айырылмагъандыла.

2018 жылда жулдузлу юйюр BIAF даражалы саугъагъа да кёргюзтюлгендиле. Интернационал актёр эм бек иги актриса деген номинациялада хорлагъанлары белгили болгъанды. Бу жыл Халит Эргенчни чыгъармачылыкъ жолунда аламат жыл болгъанды дерчады. Ол «Мени ата журтум – сен» деген кёп сериялы проектни съёмкала бардырылгъан майданында кёрюне да тургъанды.

Алгъын заманладача, ол музыкагъа аслам эс бурургъа да излейди. 2019 жылда симфониялы оркестр бла чыкъгъанды сценагъа. Концертни ахыр номерин а, CevSanat деген композицияны, кесини юй бийчеси бла бирге сокъгъанды. Дагъыда дуниягъа белгили композицияланы жырларгъа сюйгенин айтады, алай бегирег а миллет жырла жюрегине жууукъдула. Аланы жырлагъанын Ютуб каналда эм инстаграмда кесини бетинде терк-терк салады.

Юйюр насыплыды дерчады – сюйген ишлери бла кюрешедиле, омакъ юйлери барды, жюреклерин къууандыргъан жашлары Алийни ёсдюредиле. Аны бла кёбюрек заман турурча онгла да излейдиле.

 

Басмагъа Кектенчиланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: