«Хар ишдеча, спортну да жюрегинг бла сюйюп алай кюрешмесенг, магъанасы хазна болмаз»

 Улбашланы Назирни жашы Махмут Къабарты-Малкъар къырал университетни физика эм математика факультетин жетишимли бошап, кандидат диссертациясын да къоруулагъандан сора этген сайламы бла жашауун байларгъа аз да сюймегенин ангылайды. Ауур атлетика бла заманы бош кезиуде кюрешген жашны мураты спортну бу тюрлюсюнде жетишимли болургъа  эди. Алай бла ол Москвагъа атланып, анда жашауун жангыдан башлайды. Бек биринчиден ол Россейни физкультура, спорт, жаш тёлю эм туризм университетине киреди эм аны 2017 жылда жетишимли бошайды.

Ауур атлетикагъа 15 жылында келген жаш  бюгюнлюкде Россейни спортдан устасыды, Москваны 3 кере чемпионуду эмда былтыр пауэрлифтингден Европаны чемпиону деген атха тийишли болгъанды.

- Спортну бу тюрлюсюн биринчи кере залгъа киргенимден да жаратхан эдим. Биринчи магъаналы эришиулеге уа 2007 жылда ЮФО-ну чемпионатын санайма. Анда мен спортну устасына кандидат болгъан эдим. Москвагъа атланнганымда уа, баш муратым шахар команданы къауумуна тюшерге эди да, анга жетишген эдим, - дейди Улбаш улу.

Ара шахарда Махмут Олимпиада резервли сабий-жаш тёлю спорт школда да тренер болуп ишлегенди. Аны ишин билгени, анга толусунлай берилгенине бийик багъа бергендиле анда. Ол сабийлени, абаданланы да тенг юйретип тургъанды. Эки жыл мындан алгъа уа ол ауур атлетика бла профессионал даражада кюрешиуюн къойгъанды. Болсада штангадан а толусунлай айырылмагъанды.

Спортну пауэрлифтинг деген тюрлюсю бла бир жыл кюрешгенден сора ол былтыр Европаны чемпионатына къатышып, анда «Становая тяга» дисциплинада 305 килограммны алып, чемпион атха тийишли болгъанды.

- Бек къууаннган эдим къысха  заманны ичине аллай жетишим болдуралгъаныма. Алай, жарсыугъа, саныма чып тюшгени себепли декабрьде «Сокольники» конгресс-кёрмюч арада дунияны чемпионатына къатышалмай къалгъанма, -дейди ушакъ нёгерим.

Андан тышында да Махмут тренерлик иш бла да жетишимли кюрешеди. Интернетде ол ишлеген клубланы бла ол бардыргъан тюрлю-тюрлю турнирлени бла эришиулени юслеринден кёп информация бериледи. Бюгюнлюкде таулу жаш кюч спортда жангы ызланы сайлап, алагъа сингиуге берилипди.

- Адам кюн сайын билимин ёсдюрюрге керекди. Ансыз болмайды. Москва уллу шахарды. Мында кесинги тас этмез ючюн дайым алгъа барыргъа борчлуса. Эришмеклик бек уллуду. Фитнесми болады, пауэрлифтингми болады. Башхаладан жарым атламгъа да артда къалыргъа жарамайды шёндюгю заманда, - деп чертеди ушакъ нёгерим.

«Норд» деген спорт-солуу арада тренерлик эте, ол «Адам бол» деген чырмауладан ётюу команда эришиуле къурайды, ара шахарны районларыны арасында кюч бла байламлы турнирлени да ётдюреди. Адамла саулукълу жашау бардырыргъа итиннген кезиуде аллай заман ётдюрюуге сейир асламды. Махмутну оюмуна кёре, спортну сюйсенг, жаланда ол заманда табаса андан зауукълукъ.

- Бир - бирле спорт кёп ахча келтиреди, дейдиле. Мен айтырыкъ, хар усталыкъдача, хар ишдеча, спортну да жюрегинг бла сюерге керексе. Ансыз боллукъ тюйюлдю,-дейди ол.

Нальчикге Улбаш улу жылгъа бир ненча кере келип кетеди. Алай толусунлай къайтып къалыргъа уа алыкъын  сюймейди.

- Жарсыугъа, манга Нальчикде тутхан ызымда белгилеген муратларыма жетерча амалла жокъдула. Ара шахар ол жаны бла бек уллу онгла береди. Былай алып къарагъанда, мен ары мындан самолёт бла эки сагъатха жетип къалалама. Аны себепли жарсырча зат жокъду. Республикада солургъа онгла болмагъанча игидиле. Анда болгъанда, жууукъ-ахлуну да кёрюрге бек сюеме, паркыбызда айланыу да болмагъанча хычыуунду, - деп чертеди Махмут.

Къайда да эр кишиге кеси жангызлай жашау этген тынч болмайды. Махмутну да биринчи кезиуде мында биреу да сакъламай эди. Алай атлетге сборлада базалада жашагъан кезиуюнде аш-сууну юсюнден сагъыш этерге керек болмагъанды. Профессионал спортдан кетгенден сора, анга хар неге да кесине юйренирге тюшгенди. уа

-  Аш-суу хазырларгъа бек сюеме. Ол манга бир заманда къыйын кёрюнмегенди. Аны себепли артыкъ къыйналмагъанма,- дейди ушакъ нёгерим.

Бош заманында уа малкъарлы жаш жолоучулукъгъа атланыргъа сюеди. Бютюнда бир да бармагъан жангы жерлени сайлайды.

 

 

Таппасханланы Аминат. Суратда (солдан онгнга биринчи): Улбашланы Махмут.
Поделиться: