«Музыка чексиз дунияды, анда хар зат да сейирди манга»

Мирный элде жашагъан таулу къыз Хайырланы Айсурат музыкантды. Аккордеонда согъаргъа юйренир ючюн, музыка школгъа алты жыл жюрюгенди, ызы бла тёрт жыл СКГИИ-ни структурасына кирген культураны бла искусстволаны колледжинде, беш жыл а Искусстволаны Шимал-Кавказ институтунда окъугъанды. Бусагъатда Айсурат сагъынылгъан учрежденияланы экисинде да устазды. Андан сора да, Нальчик шахарны экинчи номерли эм Яникой элни музыка школларында ишлейди.
Тёрт ишде уруннган къызны солуу кюню жокъду. Болсада бу жаны бла конкурслагъа къатышыргъа уа заман табады. Пятигорск шахарда бардырылгъан «Жылны кезиулери» деген халкъла аралы эришиуню эм Москвада «Россейни жаш фахмулары» деген битеуроссей проектни кёп республикалы конкурсланы да лауреаты болгъанды.
-Ачыкъ айтханда, таулу ата-анала сабийлери музыкантла болсала сюймейдиле. Сени сайлауунга юйдегилеринг ыразы болгъанмыдыла?
-Угъай. Анам Зарият врач болсам сюе эди, алай мен адамгъа укол этгенлерине окъуна къараялмайма. Алай дагъыда музыкант а анамы хайырындан болгъанма деп айталлыкъма. Ол къобузда бек уста согъады. Атам Джунус а халкъ жырланы биледи, тойлада жырлайды.
Шалушкада музыка школ ачылгъанда, къобузчу болургъа итине эдим, алай анга  юйретмегенлери ючюн аккордеоннга жюрюп башлайма. Инструментим - уллу, ауур, мен а - гитчечик, аны кётюралмай, къатында тобукъланып сокъгъаным эсимдеди. Артда ёсюп, къарыу алгъанымдан сора кючюм толусунлай жетип башлагъан эди.
Бусагъатда шарт айталлыкъма: макъамсыз бир кюн да жашаяллыкъ тюйюлме. Шопен, Бах, Рахманинов бек сюйген композиторларымдыла. Эстрадагъа да тынгылайма, Анни Лоракны, Полина Гагаринаны чыгъармачылыкъларын жаратама.
-Халкъ жырланы, таулу макъамланы уа билемисе?
-Аккордеоннга жюрюгенле классика музыканы окъуйдула, алай мен миллет макъамгъа кеси аллыма юйреннгенме. Шимал Кавказда миллет къобузну фестивалында район ансамбльде сокъгъанма.
-Сен институтну халкъ инструментле эм дирижирование факультетлерин къызыл дипломгъа бошагъанса, экинчи номерли музыка школда халкъ инструментлени оркестрини дирижёруса. Анда ишинги юсюнден да айтсанг эди.
-Экинчи дирижёру. Биринчи дирижёр а Геннадий Павлович Бобуринди. Бу школну директору Османланы Марьяна Николаевна мени ишге чакъыргъанында, бир кесек арсарлы болгъан эдим. Алай бек сейир сынау болгъанды. Ачыкъ айтханда, аккордеон манга дирижированиядан эсе жууукъду. Музыка-чексиз дунияды, анда хар зат да сейирди манга. Бусагъатда гитарагъа юйрене турама. Сабий жылларымда вокалдан дерслеге жюрюгенме, шёндю да жырларгъа бек сюеме.
-Не заманда солуйса?
-Солургъа заманым жокъду, тёрт ишни тынгылы тамамларгъа кюрешген алай  тынч тюйюлдю. Жаланда музыкадан сора башха затлагъа да барды сейирим. Саулукъ бла байламлы газетледе статьяла, китапла окъуйма, халынгы, сыфатынгы таплай тутар ючюн, ашны къалай хазырларгъа кереклисине эс  бёлеме.
-Таулу сабийле кёл салып окъуймудула?
-Жарсыугъа, бираз жюрюп, тохтап къаладыла. Мен анга бек жарсыйма. Музыка - ариулукъду, культураны кесегиди, сабий экономист, юрист, математик, жазыучу боллукъ эсе да, керекди анга ол.   
Мусабег Медагаевич Ахмедагаевни экинчи атама санайма, ол манга аккордеонну жашырынларын ачханды Яникойну музыка школуну директору Аналаны Зухура Амурбиевна уа экинчи анамчады. Ишинги сюйсенг, усталыгъынг бла сени байлагъан адамлагъа да сый-хурмет этесе.
-Сахнадан къоркъамыса?
-Концерт башланнгынчы битеу артистле да тынчлыкъларын тас этедиле. Алай концерт-къууанчды. Окъугъан жылларымда экзаменледен бек къоркъуучу эдим, билгеними да унутуп къоюп. Алай эки къызыл дипломгъа жетгенме.
-Сен сюймеген ишингде уруналлыкъмы эдинг?
-Хар адам да жаланда жюреги тартхан зат бла кюреширге керекди. Мен, аккордеондан сора да, гитара бла фортепианода согъама. Мындан ары да билимими ёсдюрюр муратым барды.

Байсыланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


16.11.2018
14.11.2018
12.11.2018
09.11.2018