Жашау жорукъгъа адамланы къутхарыуну салып

От ёчюлтюучюню иши, айхай да, адамдан уллу жигитлик, огъурлу жюрек, тёгерегингдегилеге  сюймекликни излейди. Аны сайлагъан инсан кесини жанына къоркъуу болгъанын сезеди, алай эсе да, къыйынлыкъгъа тюшгенлени къутхарыргъа ашыгъады. Бу усталыкъны сайлагъанла ниет, къарыу жаны бла да айырмалы болургъа тийишлидиле. Чегем шахарда 3-чю номерли бёлюмде ишлеген от ёчюлтюучю Шауаланы Асланбийни жашы Ислам айтханыча, ала кеслерине хата тюшерге боллугъун да ангылайдыла, сагъышлары бла не тюрлю эсепге да хазырдыла. Жана тургъан жерге баргъанда, бир кесек адыргылыкъ да къысады. Алай жетгенден сора битеу ол сагъышла кетедиле. Бир сезим къалады, бир такъыйкъаны да тас этмегенлей, ачыгъанланы къутхарыргъа.

Шауаланы Ислам Чегемде туугъанды, анда 4-чю номерли школну тауусханды. Бийик усталыкъ билимни экономика жаны бла алгъанды, алай къадары спорт эм адамланы къутхарыу бла байламлы болгъанды. Бу усталыкъда Ислам туугъан шахарында ючюнчю номерли от ёчюлтюучю бригадада эки жылны ишлейди, спортда да иги кесекни жарау этеди – онсегиз жылны. Алгъаракълада ол эркин тутушуудан спортну устасы деген атны къоруулагъанды. Шауа улу Россейни чемпионатыны призёруду, ЮФО-ну чемпионуду, футболдан эришиулеге да къатышады. Тюрлю-тюрлю турнирледе хорлап, аслам майдал бла кубок жыйгъанды.

От ёчюлтюучюню ишчи заманы къалай къуралгъаныны юсюнден айта, Ислам бир кюнню ишлегенлерин, ючню солугъанларын билдиреди. Алай бла жарау этерге, эришиулеге къатышыргъа да заман тамам къалады. Кюн эрттенликде эртте построениядан башланады, дерсле бардырыладыла. Юйрениулеге уллу магъана бериледи, от ёчюлтюучю дайым хазырлылыкъда турургъа, усталыгъын ёсдюрюрге, къарыулу болургъа тийишлиди. Казарманы жорукълары бла жашагъаныбыз себепли низамгъа къаты болургъа керекди. От тюшгенини юсюнден билдириу келди эсе, кийинип, хазыр болуп, машинада олтурургъа 40 такъыйкъа бериледи. Насыпха, алыкъа жана тургъан юйден, мекямдан адамны къутхарыргъа тюшмегенди. Алай авариялада ачыгъанланы уа машиналадан аз кере чыгъармагъанбыз, дейди Ислам.

Жер неда мекям жаннганыны юсюнден билдириуле асламысында жайда келедиле, кюннге вызовха 4-5 кере чыгъаргъа да тюшеди. Къыйын болумла кёбюсюнде къургъакъ чапыракъны кюйдюргенде неда къоркъуусузлукъну мардаларын толтурмагъанда чыгъадыла. Аны ючюн адамла бла тюбешиуле къураладыла, аланы кезиулеринде жамауатны сакъ болургъа, от бла хайырланнганда битеу эсни жыяргъа чакъырадыла.

Спорт жашауунда къаллай жерни алгъаныны юсюнден айта, Шауа улу жарау ишин толтуруугъа да себеплик этгенин билдиреди.

 - Спорт мени жашау жоругъумду. Хар адамгъа эм къыйыны ниетин бла кючюн бир эсепге келтириудю. Аны бла бирге уа ол бек сейирди. Мен хар кимни да салгъан муратларын толтурууда артха турмазгъа, саулукълу жашау бардырыргъа чакъырама. Жаш адамла спорт бла кюрешсинле, къайсы тюрлюсюн сайласала да башхалыгъы жокъду - ол инсанны ниетин кючлейди, кеси къарыууна ышаныргъа юйретеди, низамгъа салады, къылыгъын ариу жанына бурады. Муратым, жарауларымы къоймай, эришиулеге къатышыргъа, энтта хорларгъады, - деп белгилейди Ислам.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: