От бла ойнаргъа жарамайды

Урван районну Герменчик элини орта школунда, сабийлени от тюшюуге къажау жорукълагъа эмда быллай къыйын кезиуледе ала кеслерин къалай жюрютюрге  керек болгъанларын юйретирге деп «Отха сакъ бол!» деген профилактика акция бардырылгъанды. Аны чеклеринде тамата класслада «От – шуёх эм жау» атлы ачыкъ дерс да ётгенди, деп билдиргендиле районну администрациясындан.
Муниципалитетде надзорлукъ эм профилактика ишни бардырыу жаны бла тамата дознаватель Беслан Хахов сабийлеге от ёчюлтюу бла байламлы кёп юлгюле келтиргенди эм ол болум жашауда жерин тапса, не тюрлю амалланы  хайырланыргъа боллукъларын билдиргенди. Инструктажла, юйретиуле, конкурсла, ушакъла - ала бары да отну ёчюлтгенден эсе аны болдурмагъан женгилди дегенни ачыкълай эдиле.
Школну отоуларыны биринде «От – адамны шуёху, жауу да» деген ат бла  окъуучула кеслери жарашдыргъан сурат кёрмюч да къуралгъан эди. Анда хорлагъанлагъа саугъала берилгендиле. Тамата классланы жашлары бла къызлары уа кичи шуёхларына къоркъуусузлукъну юсюнден «Ёртен» деген дерс бардыргъандыла.
Школну директору Марьяна Тумова, быллай акцияланы магъаналары бийик болгъанларын чертип, аланы хайыры бла сабийле кеслерин быллай кезиуледе тийишлисича жюрютюрге юйреннгенлерин белгилегенди.  

Бизни корр.

Свежие номера газет Заман