Хата келтирген ичгичилик

Кеф болуп жолда адамны басдыргъанына ишекликде водитель тутулгъанды. Аны эркинлиги жети жылгъа сыйырылыргъа боллукъду.
КъМР-де УГИБДД-дан бизге билдиргенлерича, былтыр 9 ноябрьде эрттенликде 5 сагъатда Бахсан шахарда Ленин орамда 30-жыллыкъ эр киши эсирип ВАЗ-219060 машинасында Нальчикге бара болгъанды. Ол жолундан тайып, бара тургъан къызыуу бла алайда тохтап тургъан ВАЗ-21102 машинаны ургъанды.
Ол кезиуде уа аны иеси багажникни къатында тура эди. 52-жыллыкъ эр киши эки машинаны ортасында къалып, ауур жарала алгъанды. Аны ВАЗ-21102 машинасы уа чартлап, аны аллында тургъан БМВ-гъа, Шевроле-Ланосха эмда Рено-Логаннга тийгенди.
Аварияда ачыгъан эр киши больницагъа жетдирилгенди, врачлагъа аны аякъларын кесерге тюшгенди. Алай тёрт кюнден эр киши башха субъектни саулукъ сакълау учреждениясына кёчюрюле туруп жолда ёлюп къалгъанды.
Битеу бу шартла бла байламлы полициячыла РФ-ни Уголовный кодексини 264-чю статьясыны 4-чю кесегине кёре материалла ачхандыла.

Свежие номера газет Заман