Жамауат контроль тамамланылады

РФ-ни МВД-сыны Нальчик шахарда Управлениясында Жамауат советни башчысы, «Литературная Кабардино-Балкария» журналны баш редактору Хасан Тхазеплов бла аны орунбасары - Шёндюгю гуманитар академияны директору Атабийланы Алий сагъынылгъан учрежденияны башчысы полицияны полковниги Геграланы Марат бла бирге гражданланы приёмгъа алгъандыла.
Ол кюн кеслерини тарыгъыуларын бла жарсыуларын айтыргъа келгенле ич ишле органлада къуллукъ этиу бла байламлы сорууланы кётюргендиле. Хар адамгъа да  жууапла берилгендиле, ангылатыу иш бардырылгъанды.
- Жамауат советни ишини планына кёре, биз быллай жумушлагъа дайым да къатышып, жамауат контрольну тамамларыкъбыз. Ол а республикада жашагъанлагъа не жаны бла да болушлукъ тапдырыугъа себеплик этерикди, - деп белгилегенди приёмдан сора Хасан Тхазеплов.

УМВД-ны пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман