Алда - тогъузунчу класс

Тёбен Чегемде математикадан устаз Жанкишиланы Исмайылны башламчылыгъы бла, терроризмге бла экстремизмге къажау кюрешге жораланып, гитче футболдан эришиуле болгъандыла. Ала жаш тёлюню терс жолладан сакълар мурат бла къуралгъандыла.
Оюнлагъа школну 6-10-чу классларыны окъуучулары къатышхандыла. Хар командагъа онеки адам киргенди. Ала бир ыйыкъны ичинде, бир бирге ал бермей, кюрешгендиле.
Алай бла алчылыкъны тогъузунчу классда окъугъанла алгъандыла. 10-чу «Б» класс – экинчи жерге, 10-чу «А» класс а ючюнчюге чыкъгъандыла. Эм иги ойнагъанла энчи белгиленнгендиле. Ала барысы да къууанчлы халда грамотала бла саугъаланнгандыла.

Байтуугъанланы Исмайыл.

Свежие номера газет Заман