Хутуйланы Инал - умутландыргъан атлет

Элбрус райондан Хутуйланы Инал, 2015 жылны ахырында копьёну сызыуда республикалы эришиуде хорлап, Къабарты-Малкъарны атындан ЮФО-ну бла СКФО-ну чемпионатларына къатышыргъа эркинликни къоруулагъан эди.
Бу эришиуле уа алгъаракълада Краснодарда бардырылгъандыла. Анда жерлешибиз экинчи жерни алгъанды. Энди ол кесин мартны ал кюнлеринде Адлерде Россейни чемпионатында сынарыкъды.
Инал женгил атлетика бла кюрешгенли алай кёп заман озмагъанды, болсада ол умутландыргъан спортчуларыбызны санына киргенди. Аны Россейни сыйлы тренери Жаппуланы Магомет юйретеди.  

Анатолий ТЕМИРОВ.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018