Къырал программаны толтурууну таукел къолгъа алгъандыла

Бюгюнлюкде «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» деген къырал программа жашауда бардырылады. Май районда да аны чегинде быйылдан башлап тёрт жылны ичинде эллени тап  халгъа келтирирге эмда айнытыргъа умут барды. Анга кёре эм алгъа эллилени жашауларын тынч этерге кереклиси белгиленеди, жаш специалистлени, юйюрлени  жашау журтла бла жалчытыргъа, социал, инженер, производстволу объектлени бла эл мюлк продукция чыгъаргъан предприятияланы, машина жолланы жангыртыргъа да.
Элде жетишмеген фельдшер–акушер пунктла эм спортзалла да ишлерге керекди. Бу жумушланы тамамларгъа ахча уа къыралны, республиканы эм муниципалитетни бюджетинден берилирге тийишлиди. Ново-Ивановское элде къаллай къырал программала ишлегенлерини юсюнден аны администрациясыны таматасы Виктор Клюк билдиргенди:
- Быйыл «Устойчивое развитие села» программаны хайыры бла стадион бла спорт майдан ишлер муратыбыз барды. Проектле хазырдыла, тийишли экспертизаны да ётгендиле. Жылыла башланнганлай, хутор Право- Урванское таба баргъан Молодёжное орамгъа бла «Ленинцы» эл мюлк производстволу комплексге элтген жолгъа да асфальт саллыкъбыз. Ремонтну КъМР-ни Жол мюлк управлениясы бардырыргъа айтханды. Колдрасинское хуторда уа фельдшер-акушер пункт (ФАП) орнатыллыкъды. Ол ишле КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну башчылыгъы бла бардырыладыла.
Быйыл къырал программагъа кёре, жер тебиуден хата жетерге къоркъуулу юйледе тынгылы жангыртыу ишле бардырыргъа дейбиз. Бу тизмеге Шура Козуб атлы 7-чи номерли лицей да киреди. Аны проекти экспертизаны ётгенди, толусунлай хазырды.
Орта эм гитче бизнесге болушургъа деген программагъа къатышып, предприниматель Александра Дзикановская грант алгъанды. Аны хайыры бла бизнесмен кир–кипчикни жыйгъан, жарашдыргъан ишни башлагъанды. Элде экопункт ишлейди, энди адамла, къалайгъа болса да быргъамай, мияладан, къагъытдан, пластмассадан къалгъан-къулгъанланы бери келтиредиле. Ол шарт тазалыкъгъа себеплик этер деп ышанабыз.
Болсада санитар мардалагъа бузукълукъ салгъанла энтта да табыладыла. Ала бла район комиссияны келечилери ушакъ бардырадыла, керек болса, тазир салабыз. Социал жаны бла ишни депутатла эм жамауат кеси бардырадыла. Хар депутатха биришер орамны аманат этгенбиз. Аны себепли къайда къаллай жумуш чыкъгъанын заманында билебиз.
Аш-азыкъ продукция бла эл толусунлай жалчытынады. Алгъаракълада предприниматель Наталья Гордиенко Колдрасинское хуторда аламат жангы тюкен ачханды. Анда сатылмагъан жокъду: азыкъ, кийим, химия керек эм ёзге. Хал былай тюзелгинчиге бизге сатыу этерге машина бла келтирип тургъандыла. Энди керек затларын алыргъа къоншу Славинское хутордан да келедиле.
Баксанское хуторда да кёп заманны кече орамларында жарыкъ болмагъаны адамланы бек жарсыта эди. Былтыр а элни администрациясы жангы, токну аз кюйдюрген чыракъла орнатханды. Ново-Курское хуторда да къабырланы тёгереклеринде хунагъа ремонт этилгенди, тереклени заран салгъан бутакълары кесилгендиле.  
Ново-ивановское элде тёгерекге айбатлыкъ бериу иш тынгылы бардырылады. Жылдан-жылгъа мындагъы аллеяда тереклени саны ёсе барады. Тёгерекни тазалауда, жашиллендириуде да окъуучула болушадыла.
«Ленинцы» эл мюлк кооперативни таматасы КъМР-ни Парламентини депутаты Владимир Бердюжа, районну жер-жерли администрациясыны башчысы Александр Кислицин, предпринимательле Зина Виндиева бла Хасанби Камбиев эм финансла управленияны таматасы Римма Ким болушлукъ этип, элни администрациясыны мекямыны башын жабаргъа онг табылгъанды. Ол ишлеге саулай да 1,3 миллион сом къоратылгъанды.
Былтыр тамамланмай кёп жумуш къалгъанды. Маданият юй хайырланнган жылыу эм ток ючюн тёлеуле толусунлай берилмегендиле, ол эм алгъа къарарыкъ борчларыбыздан бириди. Быйыл дагъыда санитар мардалагъа да аслам эс бурлукъбуз, орамланы кече жарытырча ишлени да андан ары бардырлыкъбыз.

Май районну администрациясыны пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


09.11.2018
07.11.2018
06.11.2018
02.11.2018