Кризисге къажау кюрешге - 750 миллиард сом

РФ-ни экономиканы айнытыу министри Алексей Улюкаев аны ведомствосу быйыл кризисден къутулууну амалын биледи, деп билдиргенди.
Аны ючюн 750 миллиард сом къоратыргъа керекди. Ол ахчаны бир кесеги (310 миллиарды) бюджетни къоранчла бёлюмюнде кёргюзтюлгенди, къалгъанын а Кризисге къажау фондну ырысхысындан (эсигизге салайыкъ, быйылгъы бюджетде аллай энчи «къыстырыкъ» салыннганды) алыргъа белгиленеди.
Быйылны кризисге къажау планы башхаладан не бла айырмалыды? Анда банк секторгъа угъай, регионлагъа бла промышленностьха себеплик этерге  белгиленеди. Алай бла автомобильле, транспорт машинала чыгъарыучу производствола, къурулуш эмда женгил промышленность ахча болушлукъ аллыкъдыла.
Эсигизге салайыкъ: кризисге къажау жангы план нефтьни багъасыны тюше баргъанын эсге алыу бла жарашдырылгъанды. Аны правительство премьер-министр Дмитрий Медведевни буйругъу бла президентни къараууна 1 февральгъа берирге керек эди. Экономиканы айнытыу министерствосу кёргюзтген амалла шёндю башха ведомстволада сюзюле турадыла.

 

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018