Болжалда тёленмеген тазир эки кереге кёбейеди

15 январьдан 21-сине дери кезиуде Къабарты-Малкъарда административ аманлыкъланы эсепге алгъан автоматизацияланнган система жолда жюрюуню жорукъларына 11,3 минг бузукълукъ этилгенин ачыкълагъанды. Битеу да бирге 8,098 миллион сомгъа тазир салыннганды. Ыйыкъны ичинде 2,4 миллион сом тёленнгенди. Ол а битеу тазирлени 30 проценти тенгли бирди.
КъМР-де УГИБДД-ны къуллукъчулары административ тазирни 60 кюнню ичинде тёлерге кереклисин эсгертедиле. Бу болжалны сакъламагъанланы ишлери Сюд приставланы федерал службасына бериледиле, ызы бла тийишли материалла жарашдырыладыла.
Болжалгъа сыйынмагъанлагъа РФ-ни Административ бузукълукъланы кодексини 20.25-чи статьясына тийишлиликде аны эки кереге кёп тёлерге тюшерикди неда ол адам хакъсыз ишлеге тартыллыкъды. Быйыл 15 январьдан башлап 340-ФЗ номерли закон кючюне киргенди. Анга кёре, сюд приставла борчу он мингден аслам болгъан адамны машинаны жюрютюрге эркинлигин сыйырыргъа боллукъдула.
Сизни тазиригиз болгъанын бла къалгъанын бир ненча амал бла билирге онг барды. Ол санда Къырал автоинспекцияны сайтындан (www.gibdd.ru) неда 8(8662) 495-551, 495-586, 495-565 телефон номерлеге сёлешип.
Андан сора да, ол жаны бла информацияны 07sbdps@gmail.com деген электрон адресге жазаргъа, Къырал автоинспекцияны бёлюмлеринде сураргъа, къырал жумушланы порталында эсепге турургъа (www.gosuslugi.ru), «Кавказ» федерал жолну 449-чу километринде къырал жумушланы толтуруу жаны бла къошакъ пунктда (алгъыннгы «Шалушка» постда), Нальчикде Хуранов атлы орамда, 9-чу мекямда орналгъан кёп функциялы арада неда аны республикада бёлюмлеринде билирге да боллукъду.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018