Палатабызда жатхан жашны аман акъылсыз жангылычы

Чам

Жангы жылны биринчи кюнюнде шахар больницаны травматология бёлюмюне бир эр кишини жатдырдыла. Аны бети, кёз башлары кёгерип, онг кёзю да къысылып эди. Ол, къыйналып, аз ынычхай, ундурукъгъа таянды. Отоуда жашла жангы къонакъ быллай халгъа къалай бла жетген болур деп шыбырдашадыла, хар бири кесини оюмун айтады.
-Иги жерде олтургъан кёреме, - деди мыйыкълы, саусузгъа къарап ышара, - тынч нёгерлери бла.
- Хау, ийлер ючюн а къоймагъандыла, не юлешгендиле ансы, - деди аны добарбет къоншусу.
Ашхам къарангы жете - жетмез, бир тиширыу сумкасы бла келди. Ол юй бийчеси эди аны. Терк къымылдай, ауругъаннга керек затланы тумбочкасына жыйды. Сора жан жаулукъгъа чулгъанып тургъан кастрюлню ачып, уяла-уяла, табакъгъа жукъа худур къуйду. Жатып тургъан эрине тур, жылылай  аша дей, билегине узалды. Жаш, къашыкъны алып, ашыкъмай, ауузун да къыйналып ача, андан уртлай башлады.
Ингир болгъанлай, отоудагъыла ушхууур хант къанга къурадыла, жангы нёгерлерин да чакъырдыла. Ол а, ала бла олтуралмазлыгъын, эт, тылы ашны чайнаялмазлыгъын  айтып, юй бийчесин ашыра чыкъды. Хар ким тынчайгъандан сора жашла хапар сурап тебиредиле. Хачим, аты алайды, ишни болушун сабыр, ашыкъмай айтды:
- Энди тамбла жангы жыл жетеди деген кюн мен тракторум бла, бир жумушну тындырып, жашагъан жериме келдим. Кесим кёп къатлы юйде жашагъаным себепли аны да орамны кенгирек жанында салыучума. Келе-келсем - канализация люкну башы бир жанына салынып тура.
Бу къыш сууукъда да ким кюрешеди муну бла неда урларгъамы хазырлагъан болур деген акъыл келип башыма, барып, темирни жерине орнатдым. Аны бла да къоймай, хатамы, хайырмы чыгъады деп, тракторну, элте барып, ал чархын  юсюне миндирдим. Сора, иги жумуш тындыргъаныма ыразы бола, саугъаларымы да алып, эски жылны ашырыргъа тебиредим.
Эрттенликде, ашыкъмай къобуп, бет-къол да жуууп, ауузланып, диваннга таянып, телевизоргъа къарай турдум. Тюшде уа чыгъып, тёгерекге-башха бир кёз-къулакъ болайым деп кийиндим. Орамда да кишини кёрмей, тынч атлай, тракторну къатына жетдим. Алайда уа темирни тюйгенча бир къаугъа, къулакъ салып тынгыласам, таууш мен жапхан люкдан чыгъа. Ярабий, неди бу деп тракторгъа от алдырып, артха бердим. Тюз да чарх юсюнден кетгенлей, люкну башы чартлап кёкге учду.
Мен тюше тургъунчу, эки жаш урудан женгил секирип чыкъдыла. Кёз къарамла бир бирге тюбегенде, башымы алып къачаргъа таукел болдум. Хоу бир да, экиси да эки жанымдан алдыла, ала манга айтмагъан аман къалмады, аны бла да къоймай, ма сиз кёргенча тюйдюле, ийледиле.
Иш а алай болгъанды. Эки тенг тюбеп, юйге баргъынчы, эски жылны бирге ашырайыкъ деп, бир шеша, къабарыкъ да алып, олтурургъа жер изледиле. Къарап, жер тюбюнде тешикден тылпыу ура тургъанын кёрюп, бирча ары тебиредиле, люкну башын алып, бир жанына салып, кеслери энишге тюшдюле.
Ала олтура, иче, хапар айта тургъунчу, башлары жабылды. Уртлагъан жашла, анга уллу къайгъырмай, стаканларын къампайтыргъа къазауат этдиле.  Ичгилерин бошап, уруну темир башын ачаргъа умутланнганларында уа - хоу санга, къайда! Тепген иш этмеди, бузлапмы къалгъанды деп, зажигалка бла жылытып да кёрдюле - болмады.
Алай бла ичгенлери да жайыгъып, ач, сууукъ да болуп, жангы жылгъа къарангы жерчикде тюбегенлерине асыры ачыулары келгенден, тангнга кючден чыкъдыла. Дагъыда тюшге дери бичакъ сабы бла люк башны тюе турдула. Алай трактор тебиреп кетгинчи андан да хайыр чыкъмагъанын, ызы бла уа не болгъанын кесигиз билесиз.

Этезланы Ануар.

Свежие номера газет Заман


09.11.2018
07.11.2018
06.11.2018
02.11.2018