Жазыучуланы назмуларын айтхандыла, хапарларын эшитдиргендиле

Республиканы Культура министерствосуну, «Къабарты-Малкъарда Китап сюйгенлени обществосуну», Жазыучуланы союзуну башламчылыкълары бла Чыпчыкъланы Борисни бла Лиуан Губжоковну чыгъармачылыкъларына аталгъан конкурс къуралгъанды. Аны биринчи туру озгъан орта кюн Жашил театрдагъы  адабият салонда болгъанды. Анга шахарланы бла районланы школларында окъугъан жашладан бла къызладан 40 адам къатышханды. Эришиу «Суратлау сёз» деген номинацияда бардырылгъанды. Аны чегинде суратлау ишлени эм иги айтхан сабийлеге онушар балл салыннганды.
Тёреде болуучусуча, назму окъугъанланы бек хунерлилерин сайлауда тилни шатыклыгъына, теманы айырыугъа, хазырлыкъ даражагъа, чыгъарманы эмоция эм эстетика жаны бла магъанасына, окъууну техникасына бла культурасына, текстни къыйын неда тынч тилде жазылгъанына дегенча ышанлагъа эс бурулгъанды. Конкурсда жюриге башчылыкъны культура министрни орунбасары Рита Таова этгенди.
Аны ача, огъарыда сагъынылгъан обществону председатели Анна Шинкарёва анга 10-16-жыллыкъ сабийле къатышханларын билдиргенди. Быллай эришиуле аланы китап окъургъа, суратлау сёзню сюерге юйретгенлерин да айтханды.
Биринчиле болуп хунерлерин Терк районну мектеплеринден келгенле ачыкълагъандыла. Аланы саны 20-гъа жууукъ эди. Асламысы Лиуан Губжоковну къабарты тилде жазылгъан назмуларын окъугъандыла. Аладан Алихан Шарифовну, Эльдар Пшинчевни айырып айтыргъа боллукъду.
Экинчиси сахнагъа чыкъгъанында, кесини ким болгъанын, къайсы райондан, школдан келгенин, кимни чыгъармасын окъугъанын эм назмуну атын орус тилде айтып билдиргенди. Анга дери аслам сабийни тюшген эди эшитирге, алай ала, нек эсе да, ол затха бу конкурсантча, аны юйретгенлеча эс бурмадыла. Эльдар жорукъну сакълагъанладан биринчи эди да, ыспасха тийишлиди. Дагъыда  бирси марданы - эки жазыучуну да бирер чыгъармасын окъууну - бузмагъанын чертирчады. Бютюнда къабартылы жашчыкъ Чыпчыкъланы Борисни «День, из которого невозможно уйти» деген хапарыны шатыклыгъын эшитдиргенинде, зал шумсуз болгъан эди.
Ызы бла Жангы Малкъар элден келген эки школчу - Абдуллаланы Мадина бла Аминат - чыкъдыла. Биринчи онунчу классны окъуучусуду. Ол Борис аны жууугъу болгъанын да билдирди. Къызчыкъ эм алгъа Лиуан Губжоковну «Жилямагъыз, анам!» деген назмусун орусча айтды. Тынгылагъанла анга ыразылыкъларын къарслары бла билдирдиле. Ызы бла уа «Уручуну тили» деген хапарны малкъар тилде  алай аламат окъуду! Аны суратлау сёзню жютю, терен сезгени туура болгъаны бла бирге ол ыспасха, бюсюреуге тийишли эди.
Кесини хунерин ючюнчю классха жюрюген Абдуллаланы Аминат да кёргюзтдю. Эки чыгъарманы орус тилде окъуду. Аны алыкъа «р» тауушну тап айталмагъаны окъуна хычыуун эди. Былайда къызланы конкурсха хазырлагъанлагъа – малкъар тилден бла адабиятдан устаз Герийланы Мариямгъа бла Жангы Малкъарда эл библиотеканы башчысы Текуланы Любагъа – ыспас этерчады. Нек дегенде ала теманы тап сайлагъандыла, сора чыгъармала асыры узун болуп, тынгылагъанланы, окъугъанланы да эрикдирмегендиле. Сагъынылгъан жорукъланы тийишлисича хайырланып, жыйылгъанланы да хурметлегендиле.
Кёнделенден келген Атмырзаланы Саида назмуну, хапарны да къагъытсыз окъугъаны бютюн къууандырды. Ол, ашыкъмай, жазыучуну адабият сёзюне кеси да ийнана, тынгылагъанланы да ийнандыра эди. Къызчыкъ бу элни экинчи номерли орта школуну  бешинчи классыны сохтасыды. Аны эришиуге Элбрус районну библиотека системасыны директору Тебердиланы Лейля келтиргенди.
Ол, конкурсну юсюнден оюмун билдире, былай дегенди: «Бюгюн хар нени да  жаратханбыз. Быллай жумушлагъа, узакъды деп къарамай, къатышыргъа бек сюебиз. Нек дегенде ала сабийлени эслеринде къаладыла. Андан сора да, бирсилени кёре, окъургъа, жетишимлеге да итинедиле.
Жаланда адабият эришиуню боллугъун кечирек эшитгенибизни айтырыкъ эдим. Ансы, билемисиз, аны юсю бла  элибизде сабийле, устазла, библиотекачыла да бу эки жазыучуну чыгъармачылыкълары бла  жангыдан, бютюн терен шагъырейленнгендиле».
Адабият окъуулада кимни хунери кючлюрек болгъаны уа артдаракъда билинирикди. Аланы барысын да 23 апрельде Китапны битеудуния кюнюнде саугъаларыкъдыла. Аны бла да къалмай, алчыла ол кюн Къырал концерт залда боллукъ байрамгъа, эришиуге хазырлагъан чыгъармалары бла къатышып, кеслерини фахмуларын дагъыда бир кере ачыкъларыкъдыла.

Мокъаланы Зухура.

Свежие номера газет Заман


09.11.2018
07.11.2018
06.11.2018
02.11.2018