Жолланы къардан тазалайдыла эм бузламазча материалла чачадыла

 Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда  иги кесек къар жаугъаны себепли, Росавтодорну автомашина жоллагъа къарагъан  «Кавказ» управлениясы кече-кюн демей жоллада къоркъуусузлукъну жалчытырча  эм транспортха тыйгъыч болмазча   тийишли ишле бардырады.  Ол санда  жолланы   тазалайды эм бузламазча материалла  чачады.  

Алай бла  15 февральдан башлап республиканы тюрлю-тюрлю участкаларында 52 жолчу  бла 40 энчи техника къармашады. Тийишли жумушланы къысха заманны ичинде   тамамларча  техника  ГЛОНАСС системаны мурдорунда «Дортранснавигация» контрольгъа къошулгъанды. 

Озгъан суткалада жоллагъа бла тротуарлагъа   1 645 тонна юзмез бла туз къатыш материал чачылгъанды. Бюгюнлюкде ол практикада кесин эм  жетишимли кёргюзтген мадарладан бириди. Бютюнда аслам эс  «Прохладный – Баксан – Эльбрус» А-158 эм «Урван – Огъары Малкъар – Уштулу» А-154  турист маршрутлагъа  бурулады. Андан сора да, хауаны болумуна, ол санда къаты желлени заманында тинтирча тюрлю-тюрлю участкалада  жол метеостанцияла салыннгандыла. Жолчула солурча, жылынырча алты пункт ишлейди эм энчи  техниканы салырча да тёрт ангар барды.   

Жоллагъа къарагъан «Кавказ» управленияны  диспетчер службасы  ГИБДД, МЧС эм  Шимал Кавказны гидрометеорология эм тийреге мониторинг бардыргъан управлениясы  бла  да тири  байламлыкъда ишлейди. Аны бла бирге  къыйын хауа болумланы кезиуюнде упарвленияны келечилери водительлени    жоллада бютюн  сакъ жюрюрге чакъырадыла.  

Бир тюрлю сорууу  неда тарыгъыууу  болгъан «Кавказ» жол мюлк управленияны «къызыу ызына»  бу телефон номерге сёлешип билдирирге боллукъду: +7 (8793) 33-11-59.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: