Кёпюрге тынгылы ремонт этиледи

Къабарты-Малкъар бла Ставрополь крайны чегинде  «Кавказ» Р-217 федерал трассада кёпюрге  тынгылы ремонт этиле турады. Аны юсюнден Росавтодорну автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениясыны  пресс-службасындан билдиредиле.

Объект Прогресс элде Малка сууну ёрге жаны  бла  ётеди.  Анга эрттеден бери тийишли халда къаралмагъаны ючюн ол  тозурап,  къоркъуулу болгъан эди.   Жангыртылгъандан сора  164 метрге узун боллукъду  эм  тёрт ызгъа кенгертилликди.

Бюгюнлюкде специалистле жангы кёпюрню  чигинжилерин жарашдырадыла, черекни жагъаларын кючлейдиле ызы бла аркъауланы салып,  бетон къуюп  башларыкъдыла. Анга  жауун суу саркъырча арыкъла, быргъыла, бордюрла, темирден буруула да салынырыкъдыла.  Асфальт жайылгъандан сора уа  термопластикден ыз тартыллыкъды эм жангы белгиле  орнатыллыкъдыла.  Саулай алып  айтханда, аны къурамы бюгюннгю технологиялагъа толу келиширикди эмда алгъындан эсе иги да кючлю, ауур жюклю машиналагъа   тёзерча  боллукъду.  Планнга кёре, объектни быйыл жайгъа бошар мурат этиледи.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: