Сагъышландыргъан ушакъла

     Россей УФСИН-ни КъМР-де бёлюмю бла республикада Муслийманланы дин управлениясы къол салгъан келишимге тийишлиликде бу кюнледе Дин управленияны председателини болушлукъчусу Анжела Амшукова 4-чю номерли тюзетиу колонияда олтургъанла бла тюбешгенди.  

      Тутмакъда тиширыула бла сёз динни, жашауну магъанасыны, бир бирге тёзюмлю болургъа кереклисини юсюнден баргъанды. Амшукова тюбешиуню кезиуюнде, юйюрде тиширыуну магъанасын чертип, законнга бузукълукъ этмей, жашау бла байламлы кёп ахшы юлгю келтирип, тынгылы хапарлагъанды. Ахырында ол ыразылыгъы болгъан хар тиширыу бла энчи тохтап да сёлешгенди. 

М. Адилова.
Поделиться: