Хар хайырланыучу иги жанына тюрлениулени сезерча

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» компанияны бёлюмю «Каббалкэнерго» биригиуюню  таматасы Муртаз Каровну башчылыгъы бла   кенгеш болгъанды.  Анда былтыр тамамланнган  жумушланы эсеплегендиле эм быйылгъа салыннган борчла да сюзюлгендиле, деп билдиредиле  энергокюч  организацияны пресс-службасындан.

Озгъан жылда бардырылгъан  магъаналы проектлени юсюнден айтханда, Огъары Малкъарда гитче гидроэлектростанцияны жалчытырча    «Кашхатау» подстанциядан ток  ыз тартылгъанын эм сагъынылгъан тау элге  42 километр чакълы чыбыкъланы жангыртылгъанларын белгирчады.     Андан сора да, былтыр октябрьде  «Электроэнергияны къоранчын азайтыу» программагъа кёре, Бахсан бла Зольск  районлада  ток баргъан ызланы тышларында изоляциялары болгъанлагъа алышып башлагъандыла. Алай бла специалистле юч айгъа 86 километр ток ыз тархандыла эм  21 минг    чакълы «акъыллы» счётчикле орнатхандыла. Эсге сала айтсакъ, эки муниципалитетде да  256 километр ток ызны жангыртыргъа эм 40 минг  эсеплеген прибор салыныргъа керекди.
Аны бла бирге ишлерин  тири бардыралмагъан, ол санда иесиз   энергосетьле да къолгъа алыннгандыла.   Анга кёре былтыр Нальчик шахар округда, Терк, Май, Бахсан, Прохладна районлада да  «Россети Северный Кавказ» компаниягъа   234 МВА кюч бла жалчытхан  547 энергообъект эм   3 706 километр ток ыз кёчюрюлгенди. Ол себепден жылны тёртюнчю кварталында токну керексиз  къоранчларын азайтыргъа да  онг табылгъанды.  

Былтыр планны 1,5 эм 0,86 процентге артыгъы бла  толтуруп, бирсиледен тири     Май бла Элбрус районланы бёлюмлери  болгъандыла.  Зольск районда да жангыртыу ишледен сора болум  2,5  процентге игилендирилгенди.  

- Былтыр стратегия магъаналы проектлеге кёре, аслам инвестиция этилгенди, ол санда  сетьле эм энергообъектле да  жангыртылгъандыла. Мындан арысында да бёлюмде  иги  жанына тюрлениулени хар абонент да сезерча   дайым къармашханлай турлукъбуз,- дегенди  Муртаз Каров.

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: