Тыш сёз бузгъан насып

Хапар

      Экеуленни араларын жаланда бир сёз окъуна бузуп къояргъа болады. Бютюнда кюнден-кюнге сууукъ кёз алагъа къарагъанлай, къатларындан кетмей турса уа, сюймеклик чакъгъан дуния бузлайды.

  Асият бла Оюс къоншуланы сабийлери эдиле. Школгъа хазырлагъан классха биринчи кере баргъан кюнлеринден башлап онончу классны бошагъынчы кюн сайын Оюс кесини, Асиятны да портфелин кётюрюп айланнганды. Ала юйге берилген дерслени да кёбюсюнде бирге этгендиле.

   Школдан сора экиси да университетни экономика факультетине кирдиле.  Асиятны башха элден жаш тилейди деген хапар жайылгъанда, Оюс жунчуду. Ол кече жукъламай тангнга чыкъды. Сезген эди насыбын тас этип къояргъа боллугъун. Эрттенликде эгечи Фатимат бла ушакъ этди да, ол: «Къоркъма, Оюс, анабызгъа айтайым да жарсыуунгу, ол хар затны да бек терк тап этер»,- деди.

     Анасы Жансурат жашы айтханнга угъай демеди. Къызыны: «Башха элден, танымагъан, билмеген адамладан эсе, кёрген, билген адамларым бла жууукълашсам игиди. Асият бла Оюс бирге ёсгендиле, бир китапла окъугъандыла, бир оюнла ойнагъандыла – бир бирлерин аламат ангыларыкъдыла», - деди.

    Той бек сейирлик озду. Асиятны дигизасы, Оюсну экиге айланнган эгечи Роза, бек жаншакъ къыз эди. «Сюймеклик, сюймеклик, жаланда сёздю ол! Сени была алай бек сюе эселе, алтынларынгы нек алышындырмадыла?» - деди бирде. Экинчи кюн а: « Оюс ариу тиширыулагъа тюрслеп къарайды. Сен аны эслегенмисе?..» - деди. Ючюнчю кюн: «Асият эрге барама деп, юйден чыгъып къоншу юйге кирген къалай эригиулюдю! Францияда, Турцияда, Италияда. Сирияда жашагъан жашлагъа барадыла эрге бирле. Ма аладыла насыплыла! Сен а, сен ? Оюсха?!» - деди.

       Асият бу сёзлеге ахырысы бла да эс бурмай эди. Алай артда Оюс бла гурушха болсала, чабып, Розагъа битеу болгъанны аллындан артына дери айта башлады. Бирде Оюс: «Сен кюн сайын Розалагъа нек чабып тургъанынгы ангылаялмайма. Битеу юйде болгъан затланы анга айтырча тели тюйюлсе деп бек ийнанама», - деди.

   - Тели уа кертиси бла да тюйюлме. Алай Розагъа айтмазча бизни юйюбюзде не зат барды?

    -  Шукур, адамладан букъдурурча бедишликлерибиз жокъду. Алай… юйюр жашауну жылыуу сёз бла кетген этеди. Юйюбюзде болгъан зат мында къалсын, аны тышына чыгъарыргъа жарамайды. Ол хурттак-хурттак болуп, жайылып, чачылып, жокку-жокку болады. Юйюр жашау - ол жашырын дунияды. Эр киши болуп мен окъуна ангылайма да, сен къалай ангыламайса аны тиширыу башынг бла?

    Асият ол кюнюн эри бла сёлешмей оздурду. Ингирде уа биягъы Розалагъа кетди: тюйюшгенлерини юсюнден айтыргъа.

    Жансурат бир кюн келинине: «Мени эгечим тюнене жашыны юсюнден айтхан хапар бюгюн элге къалай жайылды? Сен биягъы, Розагъа барып, болгъанны жаншагъанса. Ол харипни ким эсе да алдап бузаргъа кюрешеди ансы, алыкъа ол тюзюнлей наркоман болуп да къалмагъанды. Бусагъатда бек белгили врач багъа турады аны. Анасын: «Сау этерикме жашынгы»,- деп кёллендиргенди. Кимге ангылатырыкъса аны элде, ёмюрюнде да «наркоман» дегенлей турлукъдула. Эгечиме жашы ёлюп келгенча алай жюрюйдюле. Сен «ич сёз» деген зат барды деп билемисе, келин?» - деп жиляды.

     Оюс кесини жарсыуларын, оюмларын жаланда анасына айтып башлады. «Сен мени бла сёлеширге излемеймисе?»- дегенинде, Асият: «А-а, Роза, баям, эригип олтура болур. Аны бираз жайыкъдыргъанмы этерик эдинг?»- деп къойду.

    Оюс бла Асиятны дунияларын Розаны сууукъ кёзю, аны сёзю буздула. Алай Асият къаты болса эди, юйюр жашауун неден да багъалы кёрсе эди, алай тынч бузалырмы эди Роза бу экеуленни жашауларын?..

     Къуралгъанына жыл да озмай, чачылды жангы юйюр. Экинчи кере Оюс юй чийлигин чыгъармагъан къызны алгъанды. Аны бла жашауу къуралып кетди. Анасы да ыразыды келинине: «Сёз жюрютмейди. Не зат болса да, юйюбюзде, арабызда къалады. Элни ауузуна мени жауум тюшсюн» , - дейди.

Поделиться: