Белинги къаты тартдыр…

Арт заманда Россейли политикле халкъны кеслерини къужур оюмлары бла чамландыргъанлай турадыла. Кёп болмай да Роспотребнадзорну таматасы Анна Попова беллерини кенгликлери 90 сантиметрден артыкъ болгъан россейлилеге тазир салыргъа керекди дегенди. Къуллукъчуну ол айтыуу кёплени чамландыргъанды. 

Кесини сагъышларын Анна Попова адамла семирип баргъанлары бла байламлы этеди.
- Жарсыугъа, артыкъ ауурлукъ аланы саулукъларына уллу хата салады. Ол затны эсге алып, халкъыбыз саулукълу болурча амалланы излерге керекбиз, - дегенди кесини ангылатыу сёзюнде. 

Дагъыда юлгюге ол Японияны келтиргенди. Анда жыл санлары 40-75-ге жетгенлени беллерин жыл сайын ёнчелейдиле. Сора мардадан чыкъгъанланы ала кеслери бир ненча айны ичинде халлерин тюзеталмасала, аланы специалистге консультациягъа ашырадыла. 

Аны оюмуна кёре, эр кишилени беллери 90 сантиметр, тиширыуланы уа - 80 сантиметр болургъа тийишлиди. Ол мардадан чыкъгъан ишчилери болгъан таматалагъа уа тазир салыргъа керекди. 

Андан тышында ол Россейни саулукъ сакълау министри Вероника Скворцованы аны ол оюмуна эс бёлюрге чакъыргъанды. Министр аны тынгылы сюзерге сёз бергенди. 

Жарсыугъа, къуллукъчула былайда бир затха эс бурмай къойгъандыла- россейлиле кюн сайын къаллай ашарыкъланы хайырланнганларын. Барыбыз да билебиз аланы адамны чархына къаллайлары артыкъ килограммла  къошханларын. Экономикалы кризис бла байламлы адамла болмагъанча къолайсыз жашайдыла эм къолларында болгъан сомлагъа жаланда ётмек, макарон, картоф дегенча хайырсыз продуктла алаладыла. Къырал къуллукъчулача, саулукъгъа хайырлыланы алыргъа къолундан келмейди халкъны. Этни окъуна адамла байрамдан байрамгъа  сатып аладыла. Сора, аллай кюлкюлю эм айыплы оюмну туура этерден алгъа, сагъыш этерге нек жарамайды? Японлуланы жашау къолайлыкълары да бизникинден къайда игиди…

Бу шарт бла байламлы биз адамланы оюмларын да билирге сюйгенбиз. Аланы асламы къуллукъчуланы араларында семизлени саны 80 процентге жетгенин чертип, бек алгъа кеслеринден башларгъа чакъыргъандыла. 
 

 

Къасымланы Аминат.
Поделиться: