Окъутуу иш – жашаугъа башха кёзден къараргъа себеплик

 Россейни Къабарты-Малкъарда  УФСИН-ни 1-чи, 3-чю  тюзетиучю колонияларыны  окъуу-консультатив пунктларында  билим алгъанла орус тилден  кёлденжазма (сочинение) жазгъандыла.   Ол  колонияны мектеплеринде окъугъанлагъа борчлу халда  берилген сынау ишди, анга кёре орта эмда битеулю билим алгъанларына аттестат бериледи.

Кёлден жазманы онжети адам жазгъанды. Окъуучула ол ишге керти да кёллери бла  хазырланнгандыла эмда салыннган борчну  бары да  жетишимли толтуралгъандыла.

Былайда чертип айтыргъа тийишлиди,  Россей Федерацияны  пенитенциарный системасыны баш борчу тутмакъланы тюз жолгъа салыуду эмда ала андан чыкъгъанларындан сора жашаугъа къабыргъаларын жарашдырырча этиудю.

Билим алгъанланы  окъутуу иш  аланы  кеслерин тап жюрютюрге, жашаугъа башха кёзден къараргъа юйретеди. Битеу ол затла уа тутмакъла эркинликге чыкъгъанда кеслерин тап жюрютюрге себеплик этериклерине устазла бек ышанадыла.

Марзият Адилова.
Поделиться: