Жерчиликде контроль къатыланады

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетия-Аланияда Управлениясыны жерчиликге надзор этиу бёлюмю быйыл январьда бизни республикада онбеш контроль иш бардыргъанды. Ала бары да планда белгиленип эдиле, деп билдиргендиле бёлюмден.

Алай бла тинтиуге онбеш энчи предпринимательде хайырланыуда болгъан 725 гектар жер тюшгенди. Ол эл мюлк бла кюреширге жараулуланы тизмесине киреди, кеси да орта къоркъуулу болгъаннга саналады. Ачыкъланнган бузукълукъланы юсю бла юч протокол жазылгъанды. Ала мелиорация системаны бузуу, агъачланы тозуратыу бла байламлыдыла. Арендаторлагъа аланы болжалгъа салмай кетерирге деп эсгертилгенди.

Дагъыда январьда алгъын салыннган тазирлени юсю бла онбир минг сом жыйылгъанды. Ол санда сегиз минги - къуллукълада олтургъанладан.      

Омарланы Мурат.
Поделиться: