Шемишледен бла тахта кёгетледен 13 процентге аслам сатылгъанды

Федерал таможня  службаны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерича, былтыр республиканы агропромышленный комплекси чыгъаргъан продукциядан 22 миллион долларгъа экспорт этилгенди.  Ол а  планда белгиленнген кёрюмдюден 13 процентге кёпдю. 

 
Аш-азыкъ эм промышленный продукциядан тыш къыраллагъа 7,2 миллион  долларгъа сатылгъанды. Ол санда мирзеу, къудору битимледен - 0,7 миллион, эт бла сютден - 0,1 миллион эм башха агропромышленный продукциядан да 14 миллион  долларгъа.

    
Алгъаракълада «Халкъла аралы кооперация эм экспорт» миллет проектге кирген «АПК продукцияны экспорту» деген республикалы проектни бардырырча  Россейни Эл мюлк министерствосу бла КъМР-ни Правительствосуну арасында келишим этилгенди. Анга кёре былтыр  план бла Къабарты- Малкъар АПК продукциядан 19,5 миллион долларгъа сатарча онг тапханды.   
 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: