Полициячыла финанс пирамиданы ишин тохтатхандыла

КъМР-де МВД-ны Экономика къоркъуусузлукъ эм коррупциягъа къажау эмда Уголовный розыск управленияларыны келечилери, хыйлачылыкъ этип, адамланы ахчаларын жыйгъанланы тутхандыла.

Толу болмагъан шартлагъа кёре, социальный сетьтледен биринде файдалы бизнесге ахча къошаргъа боллугъуну юсюнден билдириуле басмаланнгандыла. Аны къурагъанла хайыр салыннган ахчаны 100 процентине дери жетеригин айтхандыла. Болсада ала предприниматель иш бла кюреширге умут да этмегендиле. Адамлагъа процентле башхала къошхан ачхадан тёленнгенди.

Финанс пирамида 2020 жылда июльдан декабрьге дери ишлегенди. Бюгюнлюкде республиканы 600 аслам инсаны полициягъа хыйлачыла аланы алдагъанлары бла байламлы тарыгъыула жазгъандыла.  Аманлыкъчыланы ишлеринден башха регионланы инсанлары да къоранчла сынагъанлары белгили болгъанды. Ал тергеулеге кёре пирамидагъа ахчаларын салгъанла 200 миллион сомларын тас этгендиле.

Бу шартла бла байламлы РФ-ни УК-сыны 159-чу эмда 172.2-чи статьяларына кёре терслеу материалла ачылгъандыла. Оператив-тинтиу жумушла толтурулуп, полициячыла финанс пирамиданы къурагъанларына ишекликде алты адамны тутхандыла. Ала барысы да Къабарты-Малкъарны инсанларыдыла, кеслери да жаш адамладыла – 21-ден 34 жылгъа дери. Аланы юйлеринден тинтиуле бардырылып, сим-картала, телефонла, банк картала, компьютерле сыйырылгъандыла.

Следовательле Нальчикни шахар сюдюню къараууна аманлыкъны этгенлерине ишеклилени тутаргъа деген эсгертиулени жибергендиле.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: