Парашют заманында жайылмагъанды

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны къуллукъчулары  Чегем ауузда турист жоюлгъаныны сылтауларын тинтедиле. 

Тохташдырылгъаныча, быйыл 6 январьда къоншу республикаладан бирини 33-жыллыкъ инсаны Чегем ауузда къаяладан биринден парашют бла секиргенди.  Алай парашют кеч жайылгъаныны хатасындан жаш адам ол бийикликден ташлагъа жыгъылгъанды. Ол алайда алгъан ауур жараладан ёлгенди.  

Следовательле сюд-медицина тинтиуле бардырадыла, жашны биргесине  болгъан снаряжение да тинтиледи. 

 

Тикаланы Фатима.
Поделиться: