Республиканы инсанларын 120 миллион сомгъа алдагъандыла

Право низамны сакълаучула хыйлачылыкъ этгенлерине эмда  ахчаны жыйыу жаны бла ишни къурагъанларына ишеклилени  тутхандыла. 

Бюгюнлюкде республиканы ич ишле органларына 600 инсандан  аланы алдап, ахчаларын жыйгъанларыны юслеринден тарыгъыула берилгендиле. 

Алагъа кёре тинтиуле бардырылып, КъМР-де МВД-ны следствие управлениясы РФ-ни УК-сыны 159-чу статьясына (хыйлачылыкъ) эмда 172.2-чи статьясыны 2-чи кесегине (ахчаны неда башха ырысхыны жыйыу бла байламлы ишни къурагъанлары ючюн) кёре терслеу материалла ачханды. Толу болмагъан тергеулеге кёре, республиканы инсанларына къоранч 120 миллион сомгъа жетгенди. 

Бюгюнлюкде право низамны сакълаучула бу аманлыкъны этгенлерине ишеклиликде тёрт адамны тутхандыла. Ала барысы да республиканы инсанларыдыла, кеслери да 28-34- жыллыкъ жаш адамладыла. 

Полициячыла аманлыкъчы къауумгъа киргенлени ачыкълау, аланы жууапха тартыу жаны бла тийишли следствие мадарла толтурадыла, деп билдиргендиле бизге ведомстводан. 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: