Саусузланы льготалы дарманла бла заманында эм чырмаусуз жалчытыргъа онг боллукъду

 Россейде льгота дарманлагъа тийишли болгъанланы федерал тизмеси къуралгъанды. Ол а саусузланы льготалы дарманла бла заманында эм чырмаусуз жалчытыргъа онг берликди, деп акъыл этедиле законну авторлары.

РФ-ни Къырал Думасыны депутатлары  хакъсыз дарманла алыргъа эркинликлери болгъанланы федерал тизмесин къурауну юсюнден законну ючюнчю эм ахыргъы окъулууда къабыл кёргендиле. «Быйыл 1 сентябрьде къыралда дарманланы, медицина затланы, саулукъгъа жараулу аш-сууну алыргъа эркинликлери болгъанланы федерал тизмеси жарашдырыллыкъды,-дегенди Думаны башчысы Вячеслав Володин. – Электрон амалны хайырындан инсанла дарманла бла къалай жалчытылыннганларын дайым да тинтип турургъа онг боллукъду. Аны бла бирге уа льгота дарманла керек болгъанланы тизмеси къалай тюрленнгенин алгъадан билирге да къолдан келликди».

Законда белгиленнгенича, жашаугъа артыкъда магъаналы дарманланы тизмеси жылгъа бек аздан бир кере жангыдан сюзюллюкдю. 

 Алай бла дарманла бла жалчытыуну жангы системасы бек алгъа саусузланы излемлерин эм эркинликлерин сакъларыкъды. «Бу башламчылыкъ къыйын ауруулары болгъанланы жашауларын женгиллетиуге бурулупду.  Бу законну социал магъанасын эсге алсакъ, Правительство  ол кючюне кирген кезиуде (2021 жылда 1 январьда) битеу тийишли мадарла толтурулуп, подзакон актла къабыл кёрюрге керекди»,-деп къошханды Думаны спикери.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: