Кеси кёргеннге бир зат да жетмейди

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде  «Каламбий» деген экинчи ачыкъ лекторийге тынгылагъанла  жаяу туризмни (хайкингни) аламатлыгъыны юсюнден билгендиле.  Аны «Элбрус» волонтёр турист отрядны таматасы  Стас Кущев эм «Амерби»  проектни пресс-секретары  Ёзденланы Амерби бардыргъандыла. Ала тынгылагъанлагъа  кеслери кёрген кёп аламат шартланы юсюнден айтхандыла.   
Жашла Къабарты-Малкъарны тау жерлерине  оналты жолоучулукъ къурагъандыла. Ала айтханнга кёре, Чегем чучхурладан, Чирик кёлледен эм Элбрусдан сора да, туристлени тамашагъа къалдырырча башха жерле кёпдюле. Аланы   кёргюзтюр ючюн маршрутла къураргъа керекди.  Сёз ючюн, Бызынгыда – Гыйы-Башы кёл, Огъары Бахсанда - Сылтран кёл, Быллымда - Гижгит кёл, Терс-Къолда - Къыз эшмеле  кёл, Огъары Малкъарда бурун заманладан къалгъан къалала эмда башхала.
Жолоучула кёргенлеринден видео кёргюзтгендиле, бёрюледен, айыуладан узакъ бармай кече къалыргъа тюшгенлерин, 3500 метр бийикликде кёлде жуууннганларын да айтхандыла, жаяу туризмге бизни  республика аламат  келишгенин да  белгилегендиле.   Лекцияда олтургъанла къонакълагъа быллай соруула да бергендиле:
- Таулагъа барыргъа неге керекди?
- Аллай кезиуде адам бла табийгъат биригедиле. Андан сора да, таулада тангла унутулмазча тамашадыла.   
- Жолоучулукъда сиз неге юйреннгенсиз?
- Биргебизге жылы кийимле алыргъа. Таулада хауа терк-терк тюрленеди. Андан сора да, бу жерледе огъурлу адамла жашагъанларын чертирге сюебиз. Жолоучугъа жарыкъ бетден тюбеселе - андан хычыуун жокъду.
 - Походха ким да барырчамыды ?
- Хау, ким сюйсе да бараллыкъды. Жаланда тау жерле къоркъуусуз болмагъанлары ючюн тынгылы хазырланыргъа,  инструктажны, жарауланы  ётерге  керекди.
Ёзденланы Амербийни проекти социал сетьледе белгили болгъаны ючюн анга жюреклери тартханланы саны кёпден-кёп бола барады. Жууукъ заманда быллай турист маршрутланы Къарачай-Черкесде бла Абхазияда да ачарыкъдыла. Жашла жыйылгъанланы да анга къатышыргъа чакъыргъандыла.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: