Жазылыу - 2021

Жангы жылгъа – «Заман» бла бирге!

Сыйлы жамауат !
Биз кюн сайын республикабызда тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз. Халкъыбызны тарыхыны, маданиятыны, къууанчларыны, жарсыуларыны, ниетлерини бла муратларыны юсюнден материалла басмалайбыз.
Биз миллетибизни айтхылыкъ адамлары унутулуп къалмазларыны къайгъысын кёребиз, алагъа махтау беребиз. Жаш тёлюбюз окъуулу, адепли, жетишимли болуруна себеплик этерге, аны огъурлу жумушлагъа кёллендирирге кюрешебиз. Ахшы адет-тёрелерибизни, ана тилибизни сакълаугъа энчи эс бёлебиз.
Бизни бла къалыгъыз, «Заманнга» жазылыгъыз! Ол хар юйюрге жангыз да игилик келтирликди.

 

 

Поделиться: