Тарыгъыу тюз болгъанына тюшюннгендиле, анга кёре эсгертиуле жарашдыргъандыла

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасына Урван районну  Псыгансу элинде жашагъан Л.Т. Кардангушевадан Эски Черек – Псыгансу жолда  сууну жагъасы ашалгъаныны юсюнден тарыгъыу келген эди. Аны бла байламлы палатаны экономиканы айнытыу, предпринимательствогъа себеплик этиу эм жашау журт-коммунал мюлк  политика жаны бла комиссиясыны келечилери Хасанби Машуков бла Чеченланы Рустам, элге барып, халны кёргендиле. Ала да жылдан жылгъа, бютюнда жаз башында бла жайда, жагъа бекден-бек ашалып баргъанына шагъатлыкъ этгендиле. Ол а автомобиль жолда жюрюуге, элни электричество бла жалчытыугъа да къоркъуу салады.

Андан тышында, ала   сууну боюнуна законсуз кир-кипчик кёп атылгъанын, Эски  Черекде тигиу фабрикадан чыкъгъан къалгъан-къулгъанланы  тазалауну тап халгъа келтирирге  кереклисин тохташдыргъандыла.  

Экология къоркъуусузлукъну жалчытыуну жамауат палата  баш магъаналы ишлеринден бирине санайды эм бу жаны бла халны дайым кёз аллында тутады. IV пленар жыйылыуда аны башчысы Хазратали Бердов экология проблемала адамны жашаууна эм уллу къоркъуу салгъанын аны  сансыз  этиу тамбла Жер юсюнде жашагъан битеу халкълагъа, жаныуарлагъа да уллу палах келтирлигин чертген эди.  

- Россейни Коституциясыны 42-чи статьясына бла Къабарты-Малкъарны Конституциясыны 45-чи статьясына кёре, хар кимни да ахшы табийгъат болумлада жашаргъа эркинлиги барды, ол а тёгерекдеги къудурет бла байламлы  законлагъа мурдорлукъ этеди. Аны бла байламлы экология къоркъуусузлукъну жалчытыу къырал власть эм жер-жерли самоуправление органланы баш борчларындан бири болургъа тийишлиди, - деген эди Хазратали Александрович.

Ачыкъланнган шартлагъа кёре, Жамауат палата Урван муниципал районну администрациясына, республиканы Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуна эсгертиуле жарашдыргъанды. Алагъа кёре, сагъынылгъан органла регионну Правительствосуна Черек сууну жагъасын тапландырыу ишлени «Къудуретни  сакълау, Къабарты-Малкъар Республикада табийгъат байлыкъланы къурау эм хайырланыу» деген къырал программагъа къошарын  тилерге тийишлидиле. Алагъа элдеги тигиу фабрикадан чыкъгъан  кир-кипчикге да мадарла этерге  буюрулгъанды, деп билдиргендиле палатаны пресс-службасындан.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: