Республика – алчы регионланы санында

Бу кюнледе Ставропольда «Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация и развитие МСП» деген конференция бардырылгъанды. Аны ишине Россейни Экономиканы айнытыу министерствосуну, талай федерал эмда СКФО-да бла ЮФО-да регион власть органланы, бизнес жамауатны эмда къырал жумушланы тамамлау араланы келечилери къатышхандыла. Къабарты-Малкъардан а анда экономиканы айнытыу министрни орунбасары Рустам Башоров, министерствону электрон жумушла департаментини башчысы Чочайланы Мариям, МФЦ-ны таматасы Аслан Афаунов, «КъМР-ни айнытыу Корпорация» акционер обществону башчысыны орунбасары Анзор Тутуков эм башхала болгъандыла.

Конференцияда сюзюуге толтуруучу власть органланы контроль-надзорлукъ ишлерин игилендириу, къырал жумушланы бериу араланы айнытыу, «Гитче эм орта предпринимательство эмда регионда предпринимательство башламчылыкълагъа себеплик этиу» деген миллет проектни бардырыу вопросла чыгъарылгъан эдиле.

Жыйылыуну ахыргъы «тёгерек столунда» регионланы жарсыуларын туура этгендиле. РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосу уа былтыр тёртюнчю кварталда къырал эмда муниципал жумушланы бериу жаны бла жарашдыргъан рейтингин кёргюзтгенди. СКФО-да субъектледе болумгъа тюрлю-тюрлю кёрюмдюлеге кёре багъа берилгенди, Къабарты-Малкъар Республика уа алчыланы санына киргенди, деп билдиргендиле МФЦ-дан.  

Улбашланы Мурат.
Поделиться: