Тууарланы санына танг къошулгъанды, ууакъ аякълыла уа азайгъандыла

Бахсан районну Эл мюлк эм сатыу-алыу управлениясындан билдиргенлерича, быйыл  биринчи октябрьни эсеплерине кёре, мюлклени барысында да   39505 чакълы тууар барды, ол санда  16770 ийнек. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол  672 башха асламды.   

Хайыуанланы  саны кёбейгени бла  сют бла этден  продукцияны да производствосуна къошулгъанды. Алай бла  быйыл тогъуз айгъа 66023 тонна сют сауулгъанды, былтырдан  6505 тоннагъа аслам.  Тууарланы этинден да  5286 минг тонна сатылгъанды. Мында да 3157 тонна ёсюм эсленеди. 

Къойла бла эчкилени  саны уа  26538-ге жетеди. Ол а былтыр бла   тенглешдиргенде, 2170–ге  азды.  

Магометланы Сулейман.
Поделиться: