Черек районда эки объект тапландырыллыкъды

«Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программагъа кёре РФ-ни Эл мюлк министерствосуну комиссиясы  Черек райондан эки жангыртыу проектни  къабыл кёргенди. Аны чеклеринде жууукъ заманда   Къашхатауда Маданият юйге бла «Нюр» сабий садха тынгылы  ремонт этилликди эм эки  ГАЗель Next автобус алынырыкъды. Саулай  проектлеге къырал бюджетден 89,068 миллион сом бёлюнюрюкдю.

Бюгюнлюкде сагъынылгъан программагъа Бабугент, Огъары Малкъар, Герпегеж, Аушигер, Зарагиж эм Жемтала элле да къатышырча заявкаланы хазырлай турадыла.

 

Магомедланы Сулейман.
Поделиться: