Муслийманланы дууаларын, тилеклерин Аллахутала жууапсыз къоярыкъ тюйюлдю

Адам улу бу дуниягъа Аллахуталагъа табыныр, анга баш урур ючюн жаратылгъанды. Аны юсюнден Къуранда былай айтылады: «Мен жинлени бла адамланы ала манга табыныр ючюн жаратханма» (С 61:56). Бу статьяда уа аллай табыныуну бир амалыны юсюнден айтыргъа сюебиз. Ол шёндюгю заманда унутула барады дерге да боллукъду – ауругъан адамны сурай барыу. Ислам алимлени асламы  аны сюннетге санайдыла, муслийман толтурургъа керекли иш болгъанын белгилейдиле. Башхалары уа борчха окъуна чыгъарадыла.

Мухаммад файгъамбарны, Аллахны саламы анга болсун, керти хадисинде муслийманны бир бирлерини аллында беш эркинликни  арасында саусузну, къарыусузну жууукълары, тенглери, танышлары  сурай барыргъа кереклисин  да санайды. Бу хадисни аль-Бухари билдиргенди.

Шериат дин къарындашланы ауругъанланы кёре барыргъа чакъырады. Аны магъаналылыгъын а бу хадис билдиреди. Мухаммат файгъамбар былай айтханды: «Къыяма кюн Аллахутала айтырыкъды: «Адамны жашы,   ауругъанымда мени кёре келмегенсе». Ол а: «Аллахым, мен сени къалай сурай барлыкъ эдим, дунияны Жаратханны»,-дерикди.  Ол кезиуде Аллахутала быллай жууап берликди: «Мени къулум (атын, тукъумун билдирип) ауругъанын билмегенмисе? Аны кёре келсенг, мени аны къатында табарыкъ эдинг». (Бухари).

Саусузну кёре келген Аллахуталаны ыразылыгъын излерге тийишлиди, бу дунияны махтауларын сакъламай.  Бу борчну толтургъанны саугъалары уллудула. Мухаммат файгъамбарны (АСБ) аны юсюнден быллай сёзлери бардыла: «Муслийман ауругъан, къыйналгъан дин къарындашына барса, мёлекле кёкден былай айтырыкъдыла: «Ыразылыкъ тап, жолунг игиликге болсун. Сен Жаннетде кесине жер тапханса». 

Башха хадисде уа мёлекле ауругъанны кёре баргъан бла бирге жолгъа атланып,  Аллахуталагъа тилекле этедиле, деп айтылады: «Эрттенликде кесини дин къарындашын кёре баргъан муслийман ючюн жетмиш минг мёлек ингирге дери   тилекле этерикдиле. Дин къарындашын ингирде сурай баргъан адам ючюн жетмиш минг мёлек эрттенликге дери тилекле этерикдиле. Ол адам бу дунияда   ахшы иши ючюн саугъаны Жаннетде аллыкъды».

Мухаммат (АСБ) адам ауругъанын билсе, юч кюнден кеч къалмай аны кёре баргъанды. «Саусузну жокълагъанда, аны Аллахутала сау этеригине, аурууун селейтиригине кёллендирген сёзле айтыгъыз. Ала анга къарыу берликдиле»,-деп айтылады хадисде. Мухаммат файгъамбар (АСБ) кеси быллай сёзлени айтханды: «Аллахны ахшылыгъындан сен тазаланаса (ауруу гюняхладан тазалайды деген магъанада)».

 Муслийманланы дууаларын, тилеклерин Аллахутала жууапсыз къоярыкъ тюйюлдю. Аны себепли бизни Жаратхандан саусуз аягъы юсюне болурун тилерге керекди. Ауругъанны баш жанында олтуруп, анга жаланда ариу, ахшы, кёлюн кётюрген сёзлени айтыргъа тийишлиди. Бу кезиуде этилген хар алгъышха мёлекле: «Амин!»дейдиле. Мухаммат файгъамбар  быллай тилек этип, аны жети кере къайтаргъанды:  «Деменгили, Рахматлы, Аллахуталадан тилейме сени сау этерин.  Аны буюруу болмай саулукъ жокъду!».

«Ислам в Евразии» газетден.
Поделиться: