Миллет энчиликлени эм экономика къоркъуусузлукъну юсюнден сёлешгендиле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Миллет энчиликле эм экономика къоркъуусузлукъ» деген ат бла   халкъла аралы илму-практика конференция ётгенди. Ол «Россейни фундаментал тинтиулери» фондну ахча   себеплиги бла бардырылгъанды. Анга Россейни, Абхазияны, Беларусияны, Азербайджанны алимлери, Къабарты-Малкъарны  бир къауум министерстволарыны бла ведомстволарыны келечилери да  къатышхандыла.

Бийик окъуу юйню оноучуларыны атындан конференциягъа келгенлени КъМКъАУ-да  социал эм юйретиу иш жаны бла проректор Ауес Кумыков алгъышлагъанды. Ол симпозиумну бардырыугъа кеслерини юлюшлерин къошхан ишчи къауумгъа эмда къурау комитетге ыразылыгъын билдиргенди, ыспас этгенди.

"Форум кётюрген иш  бусагъатда бек кереклиди. Аны магъанасы экономикагъа да уллуду",-деп белгилегенди проректор.

Пленар жыйылыуда КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министрини къуллугъун толтургъан  Анзор Езаов, КъМР-ни Парламентини  Аграр вопросла, табийгъатны хайырланыу, экология эм тёгерекде къутудретни сакълау жаны бла  комитетини Председатели  Артур Текушев; Россейни илмула академиясыны  экономика институтуну  баш илму къуллукъчусу  профессор Александр Амосов,   Абхазия Республиканы  Экономика эм право институтуну  директору профессор Заур Шалашаа;  КъМР-ни эл мюлк министрини орунбасары  Тимур Вадахов; Полесскеде къырал  университетни  профессору Людмила Совик да сёлешгендиле.

Андан ары конференциягъа къатышханла секциялада ишлегендиле.  "Экономика эм башчылыкъ этиу" факультетде Россейни   экономика къоркъуусузлугъуну эмда  миллет энчиликлени, дагъыда  экономиканы цифровизация этиуню илму-технология энчилигини  юсюнден сёз баргъанды.

Агрономия факультетде уа сёлешиулени баш магъаналысы   экономикагъа эмда Россейде  жерни байыкъландырыу затла чыгъарыугъа жораланнганды.

Аладан сора да,  инженер-техника, информация-аналитика эм агроэкосистема жаны бла ишле да сюзюлгендиле.  Конференциягъа къатышханла энчи эсни  турист-рекреация жерлени айнытыугъа бургъандыла.

Жыйылыуну  ахырында   анга къатышханланы  илму ишлерини, статьяларыны эмда  жыйылыуда сёлешген докладларыны  жыйымдыгъын басмалау бла бошалгъанды.

Люба Адилова.
Поделиться: