Москвадан – тогъуз майдал

   Москвада «Олимпийская деревня-80» спорт комплексде грек-рим тутушуудан ара шахарны биринчилиги болгъанды, андан Къабарты-Малкъардан гёжефле тогъуз майдал келтиргендиле.
    Кеслерини ауурлукъ къауумларында алтын майдалланы Анзор Карагулов, Валерий Желдашев,  Станислав Псеунов, Марат Кампаров къытхандыла. Кантемир Шамурзаев бла Осман Шадов «кюмюшле» алгъандыла. Ючюнчю жерге уа Улакъланы Рустам бла Адам Гаужаев чыкъгъандыла. Ала барысы да энди Россейни биринчилигинде тутушурукъдула, ол а мартны биринчи жарымында Иркусткде бардырыллыкъды.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: