Чирик кёлню тюбюне аквалангсыз

Черек районда кёп тюрлю рекордла тохташдырыла тургъандыла. Сёзсюз, ала  Чирик кёлге тюшюу бла да байламлы эдиле. 22 сентябрьде  Рязаньдан келген  фридайвинг бла кюрешген къыз Ольга Давыдова Чирик кёлню 65 метр теренлигине  солууун тыйып, аквалангсыз тюшгенди. Чирик кёлню суууча суугъа  алай тюшюу дунияда биринчи кереди. Алай бла Ольга дуния рекорд тохташдыргъанды.

Давыдова, 54 метр теренликге ластасыз тюшюп, «Глубина- 2020» деген  жетинчи ачыкъ чемпионатны алтын майдалына тийишли болгъанды.

 

Любовь Адилова.
Поделиться: