Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Кёп болмай Мамырлыкъны халкъла аралы кюнюнде Уллу Ата журт урушда Хорламны 75-жыллыгъына жоралап Къабарты-Малкъар къырал университет  бла Нальчикни Тиширыуларыны совети   «Эсде тутабыз, хурметлейбиз» деген чакъырым бла акция бардыргъандыла.  Аны юсюнден  вузну пресс-службасындан билдириледиле.

- Акция «Патриотлукъ  сезим юйюрден башланады» деген уллу  проектни бир   кесегиди. Аны баш борчларындан бири  жаш адамланы Ата журтларын сюерге юйретирге эм Уллу Ата журт урушну юсюнден  билдириргеди, - дегенди Тиширыула  советни таматасы Лидия Дигешева.

Ол кюн   Уллу Ата журт урушда   жоюлгъан аскерчилеге жораланнган эсгертмени  аллында  жыйылыугъа педагогика, психология эм физкультура бла спортдан билим бериу  институтну (ИПП эм ФСО) студентлери, преподавательлери эм башхала да къатышхандыла.  Биринчи курсланы окъуучулары  аскер тематика бла байламлы   назмула окъугъандыла эм жырла айтхандыла.  «СтиМи» къауумну келечилери Астемир Ервасов бла Милана Хутатова уа «Урушну сабийлери» деген композицияларын эшитдиргендиле.

Акцияны чеклеринде социал-гуманитар институтну студентлери аны таматасы Муслим Тамазовну башчылыгъында   «Ударим по фальсификаторам фактов истории» темагъа школчулагъа лекцияла  да бардырлыкъдыла.

Уллу Хорлам бизни халкъгъа бийик багъа бла берилгенди. Анга къошумчулукъ этмеген Россейде  бир миллет  жокъду. Ол офицерлени, солдатланы эм тылда  кючлерин аямай фронтха болушханланы бирлешгенлерини хайырындан болгъанды.  Жыл сайын 21 сентябрьде  Бирлешген Миллетлени Организациясыны (ООН) Генеральный секретары мамырлыкъны къонгуроуун зынгырдатады. Ол алтмыш къыралдан сабийле берген темир сомладан бла орденле, майдалладан къуюлгъанды. Ызы бла Генсек жер жюзюнде жашагъанланы  урушланы тохтатыргъа чакъырады.

Ахырында ИПП эм ФСО-ну таматасы   Ольга Михайленко акциягъа чакъыргъанлары ючюн Тиширыуланы советине ыразылыгъын билдиргенди. Быллай магъаналы жыйылыула жаш  тёлюню патриот сезимин кючлерге болушханларын, ала бюгюн  мамырлыкъда бла  ырахатлыкъда  ата-бабаларыны  жигитликлерини хайырындан жашагъанларын да унутмазгъа болушханларын белгилегенди. 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: