«МИР» карточкалагъа кёчюу барады

Миллет тёлеу система бла байламлы федерал законнга тийишлиликде, пенсиягъа 2017 жылда 1 июльда чыкъгъанла ахчаларын банкга кёчюрюп алай алыргъа сюйгенлерин билдирселе - «МИР» карточка жарашдырылады. Къайсы банк болса да, башхасы жокъду, тёлеу жаланда быллай карточка бла берилликди. Аны юсюнден МФЦ-да айтхандыла.

Пенсиячыла ары дери башха карточкалагъа да алып турургъа боллукъ эдиле ахчаларын. Аланы болжалы жетгенден сора уа «МИР» жарашдырылады. Алай дагъыда, энтта да хайырланыр заманы бола тургъанлыкъгъа, келир айны биринчисине дери ахчаларын карточкалагъа алгъан пенсиячыланы бары да бу системагъа кёчюрюллюкдюле.

Бу жумушну кеси тамамларгъа сюйген Пенсия фондха заявление берирге керекди.

«МИР-ге» дагъыда: тиширыулагъа ауурлукъ бла байламлы эмда сабий тапханда пособияла; къагъанакъгъа къарагъаны ючюн айлыкъ пособие, ишлерге онгу болмагъанлагъа (жаланда радиация сынагъан гражданла) пособие да кёчюрюллюкдюле.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: