Жалгъан товарланы сатаргъа онг болмазча

Россейде быйыл биринчи июльдан башлап, дарман препаратлагъа, аякъ кийимлеге, тютюн продукциягъа энчи белгиле (маркировка) салып тебирерге керекди. Ансыз аланы сатаргъа жарамайды. Жаланда ары дери чыгъарылгъан дарманланы къоярыкъдыла; аланы хайырланыргъа жараулу болжалы кетгинчи.

Тийишли законда айтылгъаныча, хар товарны юсюнде энчи код басмаланырыкъды. Анда ол чыгъарылгъан жеринден башлап, алыучуну къолуна тюшгюнчю жолу толу кёргюзтюллюкдю. Бу система рынокдан жалгъан затланы кетерирге эмда налогла жыйыуну тийишдирирге деп къуралгъанды. Аны хайырындан дагъыда, больницалагъа жиберилген хакъсыз дарманланы къайтарып сатыу дегенча аллай тапсыз шартладан къутулургъа боллукъду.

Сотовый телефоннга «Честный знак» программаны орнатып, анга дарманны неда башха товарны упаковкасында белгини кёргюзтгенде, ол жалгъан неда эски болгъанын олсагъат билдирликди. Ызы бла алайда окъуна аптеканы неда тюкенни ишине тарыгъыу жиберирге боллукъду. Система дагъыда жашауда эм керекли дарманланы багъаларына мониторинг этгенлей турлукъду.

Честныйзнак.рф сайтда айтханларыча, фармацевтика эм медицина организацияла бу къырал системагъа узакъгъа созмай къошулургъа керекдиле. Ансыз дарманланы сатыугъа чек салынырыкъды. Аптекала уа хар келген препаратны тинтирге борчлу боллукъдула. Система аланы къайсыларын «жаратмаса», сатыучу ол дарманны къурутургъа керекди.

Заводлада неллай бир товар чыгъарылгъаны - хар складха, хар тюкеннге неллай бири келгени тинтиучю органланы кёз туураларында боллукъду. Алай бла жалгъан товарланы сатаргъа чыртда онг боллукъ тюйюлдю. Законну сансыз этип, кесине бир мадар табаргъа кюрешгенле уа тазир тёлерикдиле эмда уголовный жууапха тартыллыкъдыла.

Системаны къыйматлылыгъын быллай шарт кёргюзтеди: аны сынам халда сингдириу башланнган 2017 жылда Россейде 500 миллион сом багъасына бузукълукъла табылгъандыла. 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: