Къыяма кюн адамдан бек алгъа не зат сураллыкъды?

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, былай атханды: «Къыяма кюн Аллахуталаны къулундан этген ишлеринден бек алгъа намаз ючюн сураллыкъды. Аланы бир тюрлю кемчиликсиз толтургъан къутхарыллыкъды эмда хайыр табарыкъды.  Алай жангычылыкъла этген къоранчлы болур. Борч намазлада кемчилик болса, Аллахутала: «Къарачыгъыз, мени къулуму къошакъ намазлары бармыдыла, жетишмеген борч намазланы толтурур ючюн»,-дерикди. Ызы бла уа къалгъан ишлерине да ма былай къараллыкъды». (Абу Дауд).

Бу дунияны сагъышлары, жумушлары бизни Жаратханнга баш уруудан эсибизни къаллай бир кере бёлгенин тергегенмисиз? Бу дуния  башыбызны асыры бийлегенден, аладан намаз къылгъан кезиуде окъуна къутулалмайбыз.

Асыры ашыкъ-бушукъ этгенден, Аллахуталаны аллында баш магъаналы борчларыбыздан бирине тийишли эс бёлмейбиз. Намазгъа сюелгенде тынчлыкъ, сабырлыкъ тапмайбыз, аны кёлюбюзню салып толтурмайбыз.   

Бизни Жаратхан къулларына ахшылыкъла, ырахматлыкъла береди, къыйынлыкъладан, жарсыуладан сакълайды, къыйын болумда билеклик этеди. Аны ючюн а артыкъ уллу жууап излемейди, жаланда намаз къылып, анга ыразылыгъыбызны кёргюзтюрюбюзню сакълайды.

Намазыбыз а къачан болады кемчиликсиз? Аны аллында абидезни тюз алсакъ,   хар къымылдагъаныбызны, хар жумушубузну да кёлюбюзню салып толтурсакъ, Аллахуталагъа жюрегибизни теренинден сюймеклигибизни билдирсек, жууаш болсакъ.

Алай шайтан жукълап турмайды. Намазны кезиуюнде да ол муслийманнга хата салыргъа излейди, анга бу дунияда болгъан жарсыуларын, къайгъыларын башына сала, аны баш уруудан эсин бёлюрге къаты болады. Фарз намазланы кезиуюнде этилген кемчиликлени уа къошакъ намазла къылып кетерирге онг барды.   Муслийман  жашауунда не къадар ахшы ишле тамамларгъа тийишлиди – борчланы, къошакъ жумушланы да.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: